> 2010r.
2010r.
Uchwała Nr 13/III/10 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Smyków na 2011 rok 

uchwala_13.doc

zalacznik_13_9.doc

zalacznik_13_8.doc

zalacznik_13_7.doc

zalacznik_13_6.doc

zalacznik_13_5.doc

zalacznik_13_4.doc

zalacznik_13_3.doc

zalacznik_13_2.xls

zalacznik_13_1.xls

zalacznik_13_10.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:52:37. Drukuj
Uchwała Nr 12/III/10 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków 

uchwala_12.doc

zalacznik_12_1.xls

zalacznik_12_2.doc

zalacznik_12_3.xls

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:50:44. Drukuj
Uchwała Nr 11/III/10 w sprawie uchylenia uchwały
Nr 23/IV/07 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 lutego
2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu
dzierżawnego 
 uchwala_11.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:49:29. Drukuj
Uchwała Nr 10/III/10w sprawie zmiany Uchwały Nr
120/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16
lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia: 
 uchwala_10.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:48:09. Drukuj
Uchwała Nr 9/III/10 w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
na podatek 
 uchwala_9.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:46:43. Drukuj
Uchwała Nr 8/III/10 w sprawie zmiany uchwały Nr
209/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 09
listopada 2010 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 uchwala_8.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:45:37. Drukuj
Uchwała 7/III/10 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2011 rok 
 uchwala_7.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:44:36. Drukuj
Uchwała Nr 6/III/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy 

uchwala_6.doc

zalacznik_6_8.xls

zalacznik_6_7.xls

zalacznik_6_6.xls

zalacznik_6_5.xls

zalacznik_6_4b.xls

zalacznik_6_4a.xls

zalacznik_6_4.xls

zalacznik_6_3a.xls

zalacznik_6_3.xls

zalacznik_6_2.xls

zalacznik_6_1.xls

zalacznik_6_11.xls

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:38:33. Drukuj
UCHWAŁA Nr 5/II/10 w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Smyków 
 uchala_5.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-13 09:30:08. Drukuj
UCHWAŁA Nr 4/I/10 w sprawie powołania składu
Komisji Stałych Rady Gminy Smyków  
 uchwala_4.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:12:24. Drukuj
UCHWAŁA Nr 3/I/10 w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Smyków 
 uchwala_3.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:11:15. Drukuj
UCHWAŁA Nr 2/I/10 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Smyków 
 uchwala_2.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:09:47 | Data modyfikacji: 2010-12-03 15:10:04. Drukuj
UCHWAŁA Nr 1/I/10 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Smyków 
 uchwala_1.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:08:41. Drukuj
Uchwała Nr 212/XXIX/10 w sprawie zatwierdzenia
zmian w statucie SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Smykowie 

uchwala212.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-11-15 14:04:16. Drukuj
Uchwała Nr 211/XXIX/10 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej z
zasobów Agencji Nieruchomości Rolnej na rzecz
Gminy Smyków 

uchwala211.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-11-15 14:02:58. Drukuj
Uchwała Nr 210/XXIX/10 w sprawie przyjęcia
"Regulaminu konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie 

uchwala210.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-11-15 13:59:10. Drukuj
Uchwała Nr 209/XXIX/10 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości 

uchwala209.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-11-15 13:57:02. Drukuj
Uchwała Nr 208/XXIX/10 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych 

uchwała 208.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-11-15 13:55:14. Drukuj
Uchwała Nr 207/XXIX/10 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2010 rok 

207.doc

zalacznik_207_1.xls

zalacznik_207_2.xls

zalacznik_207_3.xls

zalacznik_207_4.xls

zalacznik_207_4b.xls

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-11-15 13:52:24 | Data modyfikacji: 2010-11-15 13:53:32. Drukuj
Uchwała Nr 206/XXVIII/10 w sprawie zmian w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 r. 
 uchwala206.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:07:19 | Data modyfikacji: 2010-10-04 11:08:38. Drukuj
Uchwała Nr 205/XXVIII/10 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnej
na rzecz Gminy Smyków 
 uchwala205.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:05:40. Drukuj
Uchwała Nr 204/XXVIII/10 w sprawie uchwalenia
pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na
realizację zadania w zakresie transportu
zbiorowego i dróg publicznych 
 uchwala204.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:03:58. Drukuj
UCHWAŁA Nr 203/XXVII/10 w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody  

uchwala203.doc

zalacznik_203_1.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:44:59 | Data modyfikacji: 2010-09-09 13:49:21. Drukuj
UCHWAŁA Nr 202/XXVII/2010w sprawie zmiany
Uchwały Nr 170/XXIII/2010 Rady Gminy w Smykowie z
dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
 uchwala202.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:44:12 | Data modyfikacji: 2010-09-09 13:49:08. Drukuj
Uchwała Nr 201/XXVII/2010 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2010 rok 

uchwala201.doc

zalacznik_201_1.xls

zalacznik_201_2.xls

zalacznik_201_3a.xls

zalacznik_201_4a.xls

zalacznik_201_4b.xls

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:41:30 | Data modyfikacji: 2010-09-09 13:48:57. Drukuj
Uchwała Nr 200/XXVII/2010 w sprawie określenia
zakresu i formy informacji za I półrocze o:
przebiegu wykonania budżetu gminy Smyków,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnej Instytucji Kultury i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, których organem założycielskim jest
Gmina Smyków. 

uchwala200.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:40:22 | Data modyfikacji: 2010-09-09 13:48:47. Drukuj
UCHWAŁA NR 199/XXVII/10 w sprawie przyjęcia
„Programu Ochrony Środowiska” oraz
aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami” dla
Gminy Smyków na lata 2010 – 2017r. 

uchwala199.doc

zalacznik_199_1.doc

zalacznik_199_2.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:35:41 | Data modyfikacji: 2010-09-09 13:48:34. Drukuj
Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:35:41
Data modyfikacji: 2010-09-09 13:48:34
Obowi~Ezuje od: 2010-08-27
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl