Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Deklaracja

Jak wypełnić deklarację

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-08-31 08:53:26. Drukuj
Wniosek o przyznanie świadczenia na rozpoczęcie
roku szkolnego w ramach Programu „Rodzina 3
PLUS w Gminie Smyków” 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-08-08 14:07:41. Drukuj
Regulamin konkursu na tradycyjny wieniec
dożynkowy 

Regulamin

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:01:11. Drukuj
Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
zgłoszona w ramach konsultacji społecznych "
Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata
2016-2023 

Wzór fiszki do pobrania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:36:18. Drukuj
Wnioski dotyczące Programu " Rodzina 500 Plus" 

Wniosek PDF

Wniosek - doc.

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:47:06. Drukuj
Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych na rok
szkolny 2016/2017. 

Wniosek o przyjęcie dziecka

Kryteria przyjęć do punktów przedszkolnych

Oświadczenia o dochodzie

Oświadczenie dotyczące rodzin wielodzietnych

Oświadczenie o samotnym rodzicielstwie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-10 08:59:25. Drukuj
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW 

Zgłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:52:22. Drukuj
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Smyków 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 11:49:36. Drukuj
Wniosek o wydanie Aktu Własności Ziemi oraz
wniosek o uprawomocnienie aktu własności ziemi 

Wniosek

Wniosek-uprawomocnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 11:48:15 | Data modyfikacji: 2016-04-12 20:51:33. Drukuj
Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości
płynnych 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 11:47:04 | Data modyfikacji: 2016-04-12 21:08:49. Drukuj
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 11:45:38. Drukuj
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew/krzewów 

Wniosek

Oświadczenie o działalności gospodarczej

Oświadczenie o własności ziemi

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:38:32 | Data modyfikacji: 2016-04-08 14:32:43. Drukuj
W N I O S E K o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia
od strony drogi gminnej 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 14:05:20. Drukuj
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
I JEGO OCHRONIE 

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-19 13:30:31. Drukuj
Wniosek o przyznanie świadczenia na rozpoczęcie
roku szkolnego w ramach Programu „Rodzina 3
PLUS w Gminie Smyków”  

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-12 09:22:37. Drukuj
Dokumenty dotyczące "Rekrutacji do Punktów
Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015." 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 261/2014 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 lipca 2014r. - Regulamin rekrutacji do Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Smyków na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-04 11:45:09. Drukuj
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
SYSTEMOWYM pn. „ Aktywizacja osób wykluczonych
społecznie w gminie Smyków” realizowanym przez
Gminę Smyków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Smykowie z załącznikami 

Regulamin

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał4

Zał 5

Zał 6

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-05-22 15:08:57. Drukuj
WNIOSEK o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z
drogi 

Wniosek do pobrania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-05 08:52:11. Drukuj
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego 

Wniosek do pobrania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-05 08:50:07. Drukuj
Dokumenty do projektu pt." Akademia kompetencji
kluczowych w Gminie Smyków" 

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja

Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-11-14 14:41:28. Drukuj
Formularz zgłoszeniowy na konferencję
„FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH
2014-2020” 

Formularz zgłoszeniowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:01:15. Drukuj
WNIOSEK INFORMUJĄCY O ZAMIARZE BUDOWY PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO /KANALIZACYJNEGO 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:11:30. Drukuj
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY/ODBIÓR
ŚCIEKÓW  

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:10:02. Drukuj
WNIOSEK O PRZEPISANIE PUNKTU POBORU WODY  

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:08:58. Drukuj
WNIOSEK O ZMIANIE DANYCH ODBIORCY USŁUG 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:07:50. Drukuj
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY WODA, ŚCIEKI W ZWIĄZKU
ZE ZGONEM 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:06:41. Drukuj
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WODĘ, ŚCIEKI 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:04:53. Drukuj
WNIOSEK O WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI JCB 3CX 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:02:29. Drukuj
WNIOSEK O WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W
URZĘDZIE GMINY W SMYKOWIE 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 09:01:08. Drukuj
Dokumenty dotyczące projektu „Akademia
kompetencji kluczowych w Gminie Smyków” 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja

Oświadczenie rodzica,opiekuna

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-04 14:14:31. Drukuj
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI Z ZAŁĄCZNIKAMI 

Deklaracja

Zał. 1 - Jak wypełnić deklarację

Zał. 2 - Oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomość

Zał.3 - Oświadczenie o przyczynie nieobecności osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na nieruchomości

Wniosek o przyznanie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-23 15:12:24. Drukuj
Rekrutacja uczestników do projektu systemoewgo "
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w
Gminie Smyków" w 2013 r. Projekt
współfinansowany ze środków EFS - załączniki
do pobrania 

Zmiana do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym 2013 r.

Zał. nr 1. Kwestionariusz rekrutacyjny do projektu

Zał. nr. 2 Oświadczenie o statusie uczestnika

Zał. nr. 3 Oświadczenie o pozostaniu bez zatrudnienia,

Zał. nr. 4. Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego

Zał. nr. 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał. nr. 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-10 14:32:14. Drukuj
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla
budynku/nieruchomości  

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 15:07:17 | Data modyfikacji: 2013-02-20 15:10:05. Drukuj
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej wstępny
projekt podziałau nieruchomości.  

Wniosek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 15:04:54 | Data modyfikacji: 2013-02-20 15:11:16. Drukuj
Formularz zgłoszeniowy do projektu " Kwalifikacje
to podstawa" 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-01-23 14:56:33. Drukuj
Załączniki do konkursu: „Nasza Ziemia i
środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i
jutro”. 

Komunikat plastyczny -2013

Komunikat teoretyczny - 2013

Regulamin

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 13:34:05. Drukuj
W N I O S E K o wydanie zgody i podpisanie umowy
na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest
gmina Smyków. 

W N I O S E K o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Smyków

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 13:08:30. Drukuj
Regulamin i karta uczestnictwa w konkursie na
najpiękniejszą kolędę " Hej kolęda, kolęda"-
II edycja 

Regulamin Konkursu

Karta uczestnictwa w konkursie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:37:48. Drukuj
Dokumenty do projektu " „ Z nowymi
umiejętnościami w lepszą przyszłość” 

Regulamin

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie

Deklaracja uczestnictwa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:06:31. Drukuj
Dokumenty do projektu ,,MULTIMEDIA I ROBOTY
PRZYSZŁOŚCIĄ SMYKOWSKICH DZIECI” 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie konkursowym „Multimedia i roboty przyszłością smykowskich dzieci”

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Pisemna zgoda rodziców/opiekunów dziecka

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-08-31 13:37:34. Drukuj
Dokumenty do projektu " Bajkowe Przedszkole" 

Karta zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie rodzica

Umowa

Ragulamin Rekrutacji i udziału w projekcie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:36:56. Drukuj
REGULAMIN KONKURSU „Na potrawę lokalną”
organizowanego w ramach projektu pn. „TRADYCJA
ŚWIĘTA PLONÓW-DOŻYNKI GMINNE 2012” 

REGULAMIN KONKURSU „Na potrawę lokalną”

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:05:01. Drukuj
REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejszy tradycyjny
wieniec dożynkowy” organizowanego w ramach
projektu pn. „TRADYCJA ŚWIĘTA
PLONÓW-DOŻYNKI GMINNE 2012”  

REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:02:15. Drukuj
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy. 

WNIOSEK do pobrania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 08:15:34. Drukuj
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew/a – krzewów 

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 11:29:40. Drukuj
Dokumenty rekrutacyjne projektu" Kompetencje
informatyczne szansą na sukces"  

Regulamin naboru uczestników

Ankieta rekrutacyjna uczestnika

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

deklaracja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-10-05 10:14:48. Drukuj
Dokumenty rekrutacyjne projektu „Znajomość
języków szansą na lepsze jutro”  

Regulamin naboru uczestników

Ankieta rekrutacyjna uczestnika

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Znajomość języków szansą na lepsze jutro”

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-29 15:42:42. Drukuj
Dokumenty rekrutacyjne projektu "Integracja
mieszkańców Gminy Smyków" 

Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Integracja mieszkańców Gminy Smyków

Zgoda rodziców

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:00:35. Drukuj
Dokumenty rekrutacyjne projektu "Równe szanse" (
II EDYCJA) 

deklaracja

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Oświadczenia rodzica dziecka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-07 10:18:15. Drukuj
Prezentacja projektu Równe szanse 

Prezentacja Równe szanse.ppt

 Prezentacja Równe szanse1.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-01 10:38:14 | Data modyfikacji: 2011-03-01 12:45:08. Drukuj
WNIOSEKo przyznanie dofinansowania kosztów
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest w 2011 roku. 
 formularz wniosku dla mieszkańców- azbest.docx

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-27 14:30:54. Drukuj
Data wprowadzenia: 2010-12-27 14:30:54
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl