A+
A-
Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


6 lipca 2022, 12:00

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 12:00


Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków w roku szkolnym 2021/2022


6 lipca 2022, 11:56

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 11:56


Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 roku zakresie ochrona i promocja zdrowia – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsc zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych.


6 lipca 2022, 11:51

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 11:51


Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym


6 lipca 2022, 11:35

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 11:35


Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2022r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowych lub podmiotom wymienionym w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym


6 lipca 2022, 11:18

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 11:18


Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy


6 lipca 2022, 10:44

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 10:44


Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminy Smyków oraz samochodów pożarniczych, samochodu specjalistycznego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP


6 lipca 2022, 10:42

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 10:42


Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 6 maja 2022r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom za udział w działaniu ratowniczym akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach


6 lipca 2022, 10:28

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 10:28


Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 6 maja 2022r. w sprawie zakończenia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Smyków


26 maja 2022, 09:47

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2022 09:47


Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym


26 maja 2022, 09:45

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2022 09:45


Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


29 kwietnia 2022, 14:43

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:54


Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


29 kwietnia 2022, 14:40

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:57


Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


29 kwietnia 2022, 14:39

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 15:02


Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 kwietnia 2022r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.


29 kwietnia 2022, 14:38

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:38


Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


29 kwietnia 2022, 14:36

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2022 09:34


Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania postanowień związanych z realizacją Programu” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022


29 kwietnia 2022, 14:35

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:35


Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej na udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, do prowadzenia postępowań na podst. art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. ze zm.) oraz do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.


29 kwietnia 2022, 14:30

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:30


Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej na udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, do prowadzenia postępowań na podst. art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. ze zm.) oraz do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.


29 kwietnia 2022, 14:28

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:28


Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej na udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, do prowadzenia postępowań na podst. art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. ze zm.) oraz do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.


29 kwietnia 2022, 14:25

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:25


Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej na udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, do prowadzenia postępowań a także do wydawania w tych sprawach decyzji


29 kwietnia 2022, 13:45

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:48


Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2021 rok


29 kwietnia 2022, 13:39

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:39


Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


29 kwietnia 2022, 13:36

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:36


Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku


29 kwietnia 2022, 13:33

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:33


Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym


29 kwietnia 2022, 13:29

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:29


Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


29 kwietnia 2022, 13:25

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:25


Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


29 kwietnia 2022, 13:00

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:00


Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Smyków


29 kwietnia 2022, 12:42

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 12:42


Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


23 marca 2022, 14:14

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 14:14


Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Smykowie


23 marca 2022, 14:05

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 14:07


Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu działania Urzędu Gminy w Smykowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


23 marca 2022, 13:58

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 13:58


Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Smykowie


23 marca 2022, 13:48

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 13:48


Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


23 marca 2022, 13:40

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 13:40


Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Smyków


23 marca 2022, 13:35

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 13:35


Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Smyków


10 marca 2022, 14:35

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 14:35


Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


10 marca 2022, 14:32

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 14:32


Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Smykowie


10 marca 2022, 14:28

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 14:28


Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


10 marca 2022, 14:25

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 14:25


Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Smyków


3 marca 2022, 10:26

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2022 10:26


Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


3 marca 2022, 10:21

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2022 10:21


Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 78/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 października 2021 roku


3 marca 2022, 10:15

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2022 10:15


Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminy Smyków oraz samochodów pożarniczych, samochodu specjalistycznego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP


3 marca 2022, 10:11

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2022 09:34


Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków na rok szkolny 2022/2023


10 lutego 2022, 14:33

Elżbieta Sosnowska

10 lutego 2022 14:33


Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku


10 lutego 2022, 14:24

Elżbieta Sosnowska

10 lutego 2022 14:24


Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Smyków na 2022 rok wg uchwały budżetowej.


10 lutego 2022, 14:22

Elżbieta Sosnowska

10 lutego 2022 14:22


Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie przeprowadzenia w 2022 roku kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków


3 lutego 2022, 15:07

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2022 15:07


Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smykowie powołanej Zarządzeniem Nr 184/213 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 marca 2013 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 18 maja 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 października 2019 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 sierpnia 2020 roku


3 lutego 2022, 15:01

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2022 15:01


Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku osłonowego


3 lutego 2022, 14:56

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2022 14:56


Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


3 lutego 2022, 14:52

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2022 14:52


Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalania prawa do dodatku osłonowego


3 lutego 2022, 14:27

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2022 14:27