A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego należącego do gminy Smyków oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż tego środka trwałego


4 stycznia 2021, 11:56

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 10:04


Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 grudnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


4 stycznia 2021, 11:51

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 11:51


Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego należącego do gminy Smyków oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka trwałego


4 stycznia 2021, 10:16

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 10:16


Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków w roku szkolnym 2020/2021


4 stycznia 2021, 10:06

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 10:15


Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z budżetu Gminy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków na 2021 r.


4 stycznia 2021, 10:03

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 10:14


Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania audytu wewnętrznego bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności w Urzędzie Gminy w Smykowie


4 stycznia 2021, 09:57

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 09:57


Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


4 stycznia 2021, 09:44

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 09:44


Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


4 stycznia 2021, 09:40

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 09:40


Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


4 stycznia 2021, 09:12

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 09:13


Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminy Smyków oraz samochodów pożarniczych, samochodu specjalistycznego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP


4 stycznia 2021, 09:08

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 09:08


Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 grudnia 2020 roku o niekorzystaniu z prawa pierwokupu


8 grudnia 2020, 12:40

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2020 12:41


Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie czasowego zaprzestania przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę w Miedzierzy


8 grudnia 2020, 12:34

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2020 12:44


Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


8 grudnia 2020, 12:30

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2020 12:30


Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


17 listopada 2020, 14:04

Elżbieta Sosnowska

17 listopada 2020 14:04


Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


17 listopada 2020, 14:02

Elżbieta Sosnowska

17 listopada 2020 14:02


Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


16 listopada 2020, 10:41

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 10:41


Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Smyków dotyczących: uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2021 rok wraz z objaśnieniami oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2021 – 2032 wraz z objaśnieniami


16 listopada 2020, 10:13

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 10:13


Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków


16 listopada 2020, 10:04

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 10:04


Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.


16 listopada 2020, 09:57

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 09:00


Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


16 listopada 2020, 09:51

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 09:51


Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 października 2020 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń


16 listopada 2020, 09:30

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 09:30


Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


16 listopada 2020, 09:25

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 09:25


Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń


16 listopada 2020, 09:18

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 09:18


Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 października 2020 roku w sprawie rozpoczęcia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Smyków


16 listopada 2020, 09:05

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 09:05


Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


16 listopada 2020, 08:58

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2020 08:58


Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Smyków


1 października 2020, 23:58

Mateusz Kuleta

1 października 2020 23:58


Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.”


1 października 2020, 23:55

Mateusz Kuleta

1 października 2020 23:55


Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2020-2032


1 października 2020, 23:55

Mateusz Kuleta

1 października 2020 23:55


Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 września 2020 roku w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Smykowie


29 września 2020, 14:50

Mateusz Kuleta

29 września 2020 14:50


Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


29 września 2020, 14:39

Mateusz Kuleta

29 września 2020 14:39


Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 września 2020 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Smyków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


29 września 2020, 14:38

Mateusz Kuleta

16 listopada 2020 08:22


Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smykowie


29 września 2020, 13:29

Mateusz Kuleta

29 września 2020 13:30


Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


29 września 2020, 13:20

Mateusz Kuleta

29 września 2020 13:36


Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 03 listopada 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 marca 2018 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zmienionym Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 października 2019 r.


26 sierpnia 2020, 15:28

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 15:28


Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smykowie powołanej Zarządzeniem Nr 184/213 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 marca 2013 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 18 maja 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 października 2019 roku


26 sierpnia 2020, 15:22

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 15:23


Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Współpracy w celu opracowania Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


26 sierpnia 2020, 15:09

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 15:09


Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu pobrania prób węgla kamiennego eko-groszek zakupionego na sezon grzewczy 2020/2021 od dostawcy Firma Handlowo- Usługowa ” DIANA” Szczerek Sławomir 26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201


26 sierpnia 2020, 14:34

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 14:34


Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatku spisowego za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020 roku


26 sierpnia 2020, 14:25

Elżbieta Sosnowska

10 września 2020 11:00


Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


26 sierpnia 2020, 14:23

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 14:23


Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Smyków


24 lipca 2020, 13:07

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 13:07


Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta


24 lipca 2020, 13:04

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 13:08


Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


24 lipca 2020, 13:01

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 13:01


Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu pobrania prób węgla kamiennego eko-groszek zakupionego na sezon grzewczy 2020/2021 od dostawcy Firma Handlowo – Usługowa „Diana” Szczerek Sławomir 26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201


24 lipca 2020, 12:55

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 12:55


Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


24 lipca 2020, 12:43

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 12:43


Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


24 lipca 2020, 12:39

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 12:39


Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


24 lipca 2020, 12:35

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 12:35


Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewcu


24 lipca 2020, 12:27

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 12:27


Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych w roku szkolnym 2019/2020, w pracy przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków


24 lipca 2020, 12:24

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2020 12:24


Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do odbierania i przechowania kopert zwrotnych dostarczonych do Urzędu Gminy w Smykowie przed dniem głosowania oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r


26 czerwca 2020, 10:15

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 10:15


Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Smyków


26 czerwca 2020, 10:13

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 10:13


Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


26 czerwca 2020, 10:05

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 10:05


Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2019 rok.


26 czerwca 2020, 10:00

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 10:00


Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków


26 czerwca 2020, 09:56

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 09:56


Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


16 czerwca 2020, 11:13

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 11:13


Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Smykowie


16 czerwca 2020, 11:09

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 11:09


Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Smyków


16 czerwca 2020, 11:07

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 11:07


Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie wznowienia funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez gminę w Miedzierzy


16 czerwca 2020, 11:02

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 11:02


Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie zakończenia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków


8 czerwca 2020, 15:22

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2020 15:23


Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 maja 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


8 czerwca 2020, 15:15

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2020 15:15


Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


8 czerwca 2020, 15:00

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2020 15:00


Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 maja 2020r. w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogórków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego


3 czerwca 2020, 15:30

Elżbieta Sosnowska

3 czerwca 2020 15:30


Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych


3 czerwca 2020, 15:08

Elżbieta Sosnowska

3 czerwca 2020 15:08


Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


18 maja 2020, 12:00

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2020 12:00


Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


6 maja 2020, 09:48

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2020 09:48


Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


6 maja 2020, 09:42

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2020 09:42


Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym


6 maja 2020, 09:35

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2020 09:35


Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


6 maja 2020, 09:32

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2020 09:32


Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie czasowego zaprzestania przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę, w Miedzierzy


6 kwietnia 2020, 10:32

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2020 10:35


Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Smyków w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Smykowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


6 kwietnia 2020, 10:28

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2020 11:45


Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie wyznaczenia operatora obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków


6 kwietnia 2020, 10:26

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2020 11:41


Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


6 kwietnia 2020, 10:23

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2020 10:23


Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania


6 kwietnia 2020, 10:18

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2020 10:18


Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania


6 kwietnia 2020, 10:04

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2020 10:04


Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


6 kwietnia 2020, 09:53

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2020 09:54


ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY SMYKÓW z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zarządzenie Nr 9


19 lutego 2020, 15:02

Elżbieta Sosnowska

19 lutego 2020 15:02


Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ds. bezdomności

Zarządzenie Nr 8 


19 lutego 2020, 15:00

Elżbieta Sosnowska

19 lutego 2020 15:00


Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 7


19 lutego 2020, 14:57

Elżbieta Sosnowska

19 lutego 2020 14:57


Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 6


19 lutego 2020, 14:19

Elżbieta Sosnowska

19 lutego 2020 14:19


Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 5


24 stycznia 2020, 11:17

Elżbieta Sosnowska

24 stycznia 2020 11:17


Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 22 marca 2020 roku.

Zarządzenie Nr 4


24 stycznia 2020, 11:15

Elżbieta Sosnowska

24 stycznia 2020 11:15


Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 3

Zał – Wniosek

Opinia o wniosku , decyzja wójta


22 stycznia 2020, 12:38

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 12:38


Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie cofnięcia czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Zarządzenie Nr 2


22 stycznia 2020, 12:18

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 12:18


Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Smyków na 2020 rok wg. uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 1


22 stycznia 2020, 12:13

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 12:13