A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2015 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 grudnia 2015 roku dotyczącego norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu gminy Smyków, samochodów pożarniczych, sam. specjalistycznego oraz innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP

Zarządzenie Nr 94


4 marca 2020, 10:52

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 10:52


Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy

Zarządzenie Nr 93

Zał. do zarządzenia


4 marca 2020, 10:37

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 10:39


Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania ciągnika marki ZETOR PROXIMA 90 eksploatowanego przez Gminę Smyków

Zarządzenie Nr 92


23 stycznia 2020, 15:24

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 15:24


Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania koparko-ładowarki eksploatowanej przez Gminę Smyków

Zarządzenie Nr 91


23 stycznia 2020, 15:20

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 15:20


Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z budżetu Gminy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 90


23 stycznia 2020, 15:17

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 15:17


Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację zadania pn.:” Usuwanie wyrobów zawierajacych asbest z terenu gminy Smyków” w ramach „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z ternu Gminy Smyków na lata 2012-2032”

Zarządzenie Nr 89


23 stycznia 2020, 15:11

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 15:11


Zarządzenie Nr 88 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Smyków w 2020 roku


21 stycznia 2020, 12:54

Elżbieta Sosnowska

21 stycznia 2020 12:54


Zarządzenie Nr 87 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Zarządzenie Nr 87


21 stycznia 2020, 12:50

Elżbieta Sosnowska

21 stycznia 2020 12:50


Zarządzenie Nr 86 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 86


21 stycznia 2020, 12:42

Elżbieta Sosnowska

21 stycznia 2020 12:42


Zarządzenie Nr 85 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania ciągnika marki ZETOR PROXIMA 90 eksploatowanego przez Gminę Smyków

Zarządzenie Nr 85


21 stycznia 2020, 12:31

Elżbieta Sosnowska

21 stycznia 2020 12:31


Zarządzenie Nr 84 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w Wólce Smolanej, gmina Smyków w formie bezprzetargowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości

Zarządzenie Nr 84


21 stycznia 2020, 12:21

Elżbieta Sosnowska

21 stycznia 2020 12:21


Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 83


21 stycznia 2020, 11:56

Elżbieta Sosnowska

21 stycznia 2020 11:56


Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń będących drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Smykowie

Zarządzenie Nr 82


27 listopada 2019, 11:02

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2019 11:02


Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych

Zarządzenie Nr 81


27 listopada 2019, 10:51

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2019 10:51


Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Smyków dotyczących: uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2020 rok wraz z objaśnieniami oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2020 – 2030 wraz objaśnieniami

Zarządzenie Nr 80


27 listopada 2019, 10:18

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2019 10:18


Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Smyków i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 79


27 listopada 2019, 09:55

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2019 14:03


Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 78


27 listopada 2019, 09:47

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2019 09:47


Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie określenia zasad rozdziału drewna opałowego mieszkańcom Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 77


24 października 2019, 14:38

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:38


Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 76


24 października 2019, 14:36

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:36


Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie rozpoczęcia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 75


24 października 2019, 14:35

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:35


Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 03 listopada 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 marca 2018 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 74


24 października 2019, 14:33

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:33


Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smykowie powołanej Zarządzeniem Nr 184/213 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 marca 2013 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 18 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 73


24 października 2019, 14:18

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:18


Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Zarządzenie Nr 72


24 października 2019, 14:12

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:12


Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 71


24 października 2019, 14:09

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:09


Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie upowaznienia pracownika do przenoszenia akt stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, wydawania odpisów oraz wprowadzania przypisków do akt stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 70


24 października 2019, 14:07

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:07


Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 69


24 października 2019, 14:02

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 14:02


Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych


24 października 2019, 14:00

Elżbieta Sosnowska

16 kwietnia 2020 11:24


Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie cofnięcia czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Zarządzenie Nr 67


24 października 2019, 13:58

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:58


Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie.

Zarządzenie Nr 66


24 października 2019, 13:47

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:47


Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 65


24 października 2019, 13:45

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:45


Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 64


24 października 2019, 13:41

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:43


Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ” Programu Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.”

Zarządzenie Nr 63


24 października 2019, 13:41

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:41


Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 62


24 października 2019, 13:36

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:36


Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Smykowie do wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy Smyków w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zarządzenie Nr 61


24 października 2019, 13:33

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 13:33


Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 60


11 września 2019, 11:06

Elżbieta Sosnowska

11 września 2019 11:06


Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie powołania Zespołu Współpracy w celu opracowania Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Zarządzenie Nr 59


11 września 2019, 10:57

Elżbieta Sosnowska

11 września 2019 11:07


Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 58


11 września 2019, 10:29

Elżbieta Sosnowska

11 września 2019 10:29


Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Smykówmiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 57


22 sierpnia 2019, 15:47

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2019 15:47


Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 56


22 sierpnia 2019, 15:46

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2019 15:46


Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 55


22 sierpnia 2019, 15:44

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2019 15:44


Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Smyków dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 54


22 sierpnia 2019, 15:43

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2019 15:43


Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 53


22 sierpnia 2019, 15:40

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2019 15:40


Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Smyków do oddania w najem

Zarządzenie Nr 52

zał do zarządzenia


25 lipca 2019, 15:09

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2019 15:09


Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie powierzenia przyjmowania skarg i wniosków imiennie wyznaczonym pracownikom

Zarządzenie Nr 51


25 lipca 2019, 15:07

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2019 15:07


Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 50


25 lipca 2019, 15:04

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2019 15:04


Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowych sprzętu komputerowego dostarczanego w ramach projektu pn.” Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

Zarządzenie Nr 49


25 lipca 2019, 15:00

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2019 15:00


Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 48


12 lipca 2019, 14:03

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 14:03


Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 47


12 lipca 2019, 14:00

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 14:00


Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 46


12 lipca 2019, 13:58

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 13:58


Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie upoważnienia Pani Iwony Piotrowskiej zatrudnionej na stanowisku” Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawach swiadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 45


12 lipca 2019, 13:43

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 13:43


Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

Zarządzenie Nr 44


12 lipca 2019, 13:37

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 13:37


Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego

Zarządzenie Nr 43


12 lipca 2019, 13:31

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 13:32


Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 42


12 lipca 2019, 12:36

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 12:36


Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych w roku szkolnym 2018/2019, w pracy przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków

Zarządzenie Nr 41


12 lipca 2019, 12:32

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 12:32


Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 40


12 lipca 2019, 12:26

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 12:26


Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 39


12 lipca 2019, 12:24

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 12:24


Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smyków przyjętej na własność Powiatu Koneckiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków

Zarządzenie Nr 38


12 lipca 2019, 10:50

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:50


Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 37


12 lipca 2019, 10:41

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:41


Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 36


12 lipca 2019, 10:26

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:26


Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego

Zarządzenie Nr 35


12 lipca 2019, 10:24

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:24


Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie zakończenia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 34


12 lipca 2019, 10:16

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:16


Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 33


12 lipca 2019, 10:06

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:06


Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 32


12 lipca 2019, 10:04

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:04


Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 31


12 lipca 2019, 10:00

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 10:00


Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 30


12 lipca 2019, 09:57

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 09:57


Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2018 rok

Zarządzenie Nr 29


8 maja 2019, 11:38

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:38


Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 28


8 maja 2019, 11:36

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:36


Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 27


8 maja 2019, 11:34

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:34


Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 26


8 maja 2019, 11:29

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:29


Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 25


8 maja 2019, 11:27

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:27


Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki dla zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 24


8 maja 2019, 11:25

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:25


Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Smyków dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 23


8 maja 2019, 11:20

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:20


Zarządzenie Nr 22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 22


8 maja 2019, 11:18

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:18


Zarządzenie Nr 21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 21


8 maja 2019, 11:15

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:15


Zarządzenie Nr 20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 20


8 maja 2019, 11:10

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:10


Zarządzenie Nr 19 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 19


5 kwietnia 2019, 13:05

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 13:05


Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Zarządzenie Nr 18


5 kwietnia 2019, 12:42

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 12:42


Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 17


5 kwietnia 2019, 12:25

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 12:25


Zarządzenie Nr 16 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 16


5 kwietnia 2019, 12:16

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 12:16


Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 15


5 kwietnia 2019, 12:11

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 12:11


Zarządzenie Nr 14 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i określenia zasad wyboru pracowników do prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży

Zarządzenie Nr 14


5 kwietnia 2019, 12:08

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 12:08


Zarządzenie Nr 13 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 13


5 kwietnia 2019, 12:05

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 12:05


Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 12


5 kwietnia 2019, 10:46

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 10:46


Zarządzenie Nr 11 w sprawie naboru koordynatorów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 11


5 kwietnia 2019, 10:44

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2021 07:28


Zarządzenie Nr 10 w sprawie upoważnienia do załatwienia spraw w zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 10


5 kwietnia 2019, 10:35

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 10:35


Zarządzenie Nr 9 w sprawie upoważnienia do załatwienia spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 9


5 kwietnia 2019, 10:12

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 10:12


Zarządzenie Nr 8 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Zarządzenie Nr 8


5 kwietnia 2019, 10:06

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 10:06


Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 7


5 kwietnia 2019, 09:52

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2019 09:53


Zarządzenie Nr 6 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 6


4 kwietnia 2019, 15:16

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 15:16


Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 5


4 kwietnia 2019, 15:05

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 15:05


Zarządzenie Nr 4 w sprawie w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 4


4 kwietnia 2019, 15:01

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 15:01


Zarządzenie Nr 3 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola w Smykowie podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 3


4 kwietnia 2019, 14:56

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 14:56


Zarządzenie Nr 2 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na 17 marca 2019 roku.

Zarządzenie Nr 2


4 kwietnia 2019, 14:40

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 14:40


Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Smyków na 2019 rok wg uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 1 z zał 1,2 i 3 a

zał do Zarządzenia 1


4 kwietnia 2019, 14:08

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 14:08