A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie 85 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 85


28 grudnia 2018, 10:51

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 11:04


Zarządzenie Nr 84 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów

Zarządzenie Nr 84


28 grudnia 2018, 10:49

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 10:49


Zarządzenie Nr 83 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 83


28 grudnia 2018, 10:48

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 10:48


Zarządzenie Nr 82 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 82


28 grudnia 2018, 10:46

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 10:46


Zarządzenie Nr 81 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Smykowie

Zarządzenie Nr 81


28 grudnia 2018, 10:45

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 10:45


Zarządzenie Nr 80 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Smykowie

Zarządzenie Nr 80


28 grudnia 2018, 10:43

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 10:43


Zarządzenie 79 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Smyków dotyczących: uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2019 rok wraz z objaśnieniami oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2019 – 2029 wraz z objaśnieniami

Zarządzenie Nr 79


28 grudnia 2018, 10:42

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 11:04


Zarządzenie Nr 78 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu kilometrów przy używaniu pojazdów niebędących własnością pracodawcy na jazdy lokalne.

Zarządzenie Nr 78


8 listopada 2018, 13:38

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2018 13:38


Zarządzenie Nr 77 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. dotyczącego ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu gminy Smyków, samochodów pożarniczych, sam. specjalistycznego oraz innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP

Zarządzenie Nr 77


8 listopada 2018, 13:34

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2018 13:34


Zarządzenie Nr 76 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 76


8 listopada 2018, 13:30

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2018 13:30


Zarządzenie Nr 75 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 75


18 października 2018, 13:42

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:42


Zarządzenie Nr 74 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Smyków do oddania w najem

Zarządzenie Nr 74


18 października 2018, 13:39

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:39


Zarządzenie Nr 73 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Smyków z dnia 12.03.2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 33,47 m2 mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie stanowiącego własność Gminy Smyków, w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 73


18 października 2018, 13:35

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:35


Zarządzenie Nr 72 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 72


18 października 2018, 13:29

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:29


Zarządzenie Nr 71 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 71


18 października 2018, 13:26

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:26


Zarządzenie Nr 70 w sprawie rozpoczęcia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 70


18 października 2018, 13:02

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:02


Zarządzenie Nr 69 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ” Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Zarządzenie Nr 69


18 października 2018, 12:59

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 13:10


Zarządzenie Nr 68 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 68


18 października 2018, 12:56

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 12:56


Zarządzenie Nr 67 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 67


20 września 2018, 10:13

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 10:13


Zarządzenie Nr 66 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Smykowie

Zarządzenie Nr 66


20 września 2018, 10:09

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 10:11


Zarządzenie Nr 65 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 65


20 września 2018, 10:07

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 10:07


Zarządzenie Nr 64 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

Zarządzenie Nr 64


20 września 2018, 10:00

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 10:00


Zarządzenie Nr 63 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 63


20 września 2018, 09:57

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 09:57


Zarządzenie Nr 62 w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 62


20 września 2018, 09:56

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 09:56


Zarządzenie Nr 61 w sprawie zaprzestania pełnienia funkcji przez Zastępcę Wójta Pana Radosława Orzelskiego

Zarządzenie Nr 61


20 września 2018, 09:46

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 09:46


Zarządzenie Nr 60 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 60


20 września 2018, 09:43

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 09:43


Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku,zmienionym Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 03 listopada 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 marca 2018 roku.

Zarządzenie Nr 59


20 września 2018, 09:41

Elżbieta Sosnowska

20 września 2018 09:41


Zarządzenie Nr 58 w sprawie powołania Zespołu Współpracy w celu opracowania Programu współpracy gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarządzenie Nr 58


19 września 2018, 15:26

Elżbieta Sosnowska

19 września 2018 15:26


Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 57


19 września 2018, 15:22

Elżbieta Sosnowska

19 września 2018 15:22


Zarządzenie Nr 56 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 56


19 września 2018, 15:12

Elżbieta Sosnowska

19 września 2018 15:12


Zarządzenie Nr 55 w sprawie powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków

Zarządzenie Nr 55


19 września 2018, 15:03

Elżbieta Sosnowska

19 września 2018 15:14


Zarządzenie Nr 54 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Smykowie

Zarządzenie Nr 54


19 września 2018, 14:55

Elżbieta Sosnowska

19 września 2018 14:55


Zarządzenie Nr 53 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz poczty elektronicznej przez pracowników w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie 53


13 sierpnia 2018, 12:19

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 12:19


Zarządzenie Nr 52 w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie 52


13 sierpnia 2018, 12:17

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 12:17


Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie 51


13 sierpnia 2018, 12:15

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 12:15


Zarządzenie Nr 50 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie 50


13 sierpnia 2018, 11:54

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 12:03


Zarządzenie Nr 49 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie

Zarządzenie 49


13 sierpnia 2018, 11:30

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 11:30


Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 115/2012 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Smyków środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie 48


13 sierpnia 2018, 11:27

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 11:27


Zarządzenie Nr 47 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta

Zarządzenie 47


13 sierpnia 2018, 11:20

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 11:20


Zarządzenie Nr 46 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie 46


13 sierpnia 2018, 11:18

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 11:18


Zarządzenie Nr 45 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 45


13 sierpnia 2018, 11:13

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 11:13


Zarządzenie Nr 44 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 44


13 sierpnia 2018, 11:09

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 11:09


Zarządzenie Nr 43 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 68/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie 43


13 sierpnia 2018, 10:53

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2018 10:53


Zarządzenie Nr 42 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie 42


17 lipca 2018, 08:05

Elżbieta Sosnowska

17 lipca 2018 08:05


Zarządzenie Nr 41 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Smykowie

Zarządzenie 41


17 lipca 2018, 08:01

Elżbieta Sosnowska

17 lipca 2018 08:01


Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 212/210 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców i opiekunów prawnych.

Zarządzenie 40


16 lipca 2018, 15:27

Elżbieta Sosnowska

16 lipca 2018 15:28


Zarządzenie Nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie 39


16 lipca 2018, 15:14

Elżbieta Sosnowska

16 lipca 2018 15:27


Zarządzenie Nr 38 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”

Zarządzenie Nr 38


6 lipca 2018, 10:38

Elżbieta Sosnowska

8 sierpnia 2018 14:40


Zarządzenie Nr 37 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowań w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”

Zarządzenie Nr 37


6 lipca 2018, 10:35

Elżbieta Sosnowska

8 sierpnia 2018 14:39


Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie 36


6 lipca 2018, 10:32

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2018 10:32


Zarządzenie Nr 35 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania rozstrzygnieć, decyzji oraz przekazywania informacji z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start”

Zarządzenie 35


6 lipca 2018, 10:30

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2018 10:30


Zarządzenie Nr 34 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych oraz służbowych na obszarze kraju

Zarządzenie Nr 34


15 czerwca 2018, 11:34

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2018 11:34


Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 33


30 maja 2018, 12:11

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2018 12:11


Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 32


30 maja 2018, 12:08

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2018 12:08


Zarządzenie Nr 31 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 31


30 maja 2018, 12:05

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2018 12:06


Zarządzenie Nr 30 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Smyków do oddania w najem i dzierżawę

Zarządzenie Nr 30


11 maja 2018, 14:12

Elżbieta Sosnowska

11 maja 2018 14:12


Zarządzenie Nr 29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2017 rok

Zarządzenie 29

Załączniki do zarządzenia


11 maja 2018, 14:08

Elżbieta Sosnowska

11 maja 2018 14:08


Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 121/2012 z dnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych mieszczących się w podpiwniczeniach budynku w Smykowie 91 stanowiących własność Gminy Smyków, w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 28


10 maja 2018, 14:47

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 14:47


Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 215/213 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 września 2013 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 04 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów wchodzących w skład mienia gminnego w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 27


10 maja 2018, 14:04

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 14:04


Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 26


10 maja 2018, 13:58

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:58


Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzeniu egzaminu końcowego po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 25


10 maja 2018, 13:55

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:55


Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zakończenia okresu grzewczego w budynku wielofunkcyjnym i Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 24


10 maja 2018, 13:46

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:46


Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231 o powierzchni 0,08 ha.

Zarządzenie Nr 23


10 maja 2018, 13:38

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:38


Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 22


10 maja 2018, 13:33

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:33


Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 21


10 maja 2018, 13:29

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:29


Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 20


10 maja 2018, 13:26

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:26


Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniami Wójta Gminy Smyków: Nr 74/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Nr 7/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, 33/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz 54/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku.

Zarządzenie Nr 19


10 maja 2018, 13:22

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2018 13:22


Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 18


1 marca 2018, 13:47

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 13:47


Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Smyków na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 17


1 marca 2018, 13:42

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 13:42


Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 16


1 marca 2018, 13:35

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 13:35


Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 15


1 marca 2018, 13:32

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 13:32


Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Smyków z dnia 01.09.2015 r. w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania koparko- ładowarki eksploatowanej przez Gminę Smyków

Zarządzenie Nr 14


1 marca 2018, 13:07

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 13:07


Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. dotyczącego ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego bedacego na wyposażeniu gminy Smyków, samochodów pożarniczych, sam. specjalistycznego oraz innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP

Zarządzenie Nr 13


1 marca 2018, 13:01

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 13:01


Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie opracowania wzoru formularza wniosku o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, oraz wzoru karty ewidencyjnej innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Zarządzenie Nr 12


1 marca 2018, 12:54

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 12:54


Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 11


1 marca 2018, 12:50

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 12:50


Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231 o powierzchni 0,08 ha.

Zarządzenie Nr 10


1 marca 2018, 12:46

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 12:46


Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 9


1 marca 2018, 12:42

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 12:42


Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za najem świetlic wiejskich w miejscowościach Królewiec, Miedzierza, Przyłogi, Smyków oraz remizy OSP Kozów, stanowiących mienie Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 8


1 marca 2018, 12:40

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 12:40


Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 7


5 lutego 2018, 12:40

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 12:40


Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 6


5 lutego 2018, 12:34

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 12:34


Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Smyków do oddania w najem

Zarządzenie Nr 5


5 lutego 2018, 12:29

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 12:29


Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 3


5 lutego 2018, 12:19

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 12:19


Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków Budżetu Gminy Smyków na 2018 rok wg uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 2


5 lutego 2018, 12:02

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 12:02


Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Smyków w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Smyków

Zarządzenie Nr 1


5 lutego 2018, 12:00

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 12:00