A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

INFORMACJA Przewodniczącej Rady Gminy Smyków w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020-2023.

W związku z upływem kadencji ławników – proszę o zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Końskich, na kadencję 2020-2023.

Informuję, że kandydaci na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 mogą składać dokumenty do  30 czerwca 2019 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi załącznikami można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Smykowie, Smyków 91 (pok. nr 1 – sekretariat).

Uwaga:

Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia wypełnioną w sposób niezgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 693) lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu (30.06.2019 r.) pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi dokumentami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania ww. karty oraz dokumentów w podanym terminie, zostaną one zniszczone w terminie 30 dni.

Informacje podstawowe:

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych najpóźniej w miesiącu październiku 2019 r., Rada Gminy powinna dokonać wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Ławników do Sądu Rejonowego w Końskich, Rada Gminy Smyków wybiera w głosowaniu tajnym.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy w Smykowie:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, Rada Gminy Smyków wybierać będzie następującą liczbę ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020-2023:

 1. Sąd Rejonowy w Końskich – ogółem – 1.

Kto może zostać ławnikiem?

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Zgodnie z art. 159 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłosić kandydata na ławnika?

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia według wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.
z 2011 r. Nr 121, poz. 693)
, które można pobrać ze stron internetowych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111210693

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Do karty zgłoszeniowej dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata na ławnika;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Uwaga: Ww. oświadczenia, zaświadczenie lekarskie oraz informacja o kandydacie na ławnika z Krajowego Rejestru Karnego, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Uwaga: Przedmiotowe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną osobą do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników, zgodnie z art. 162 § 1 oraz 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, upływa 30 czerwca 2019 r. i nie podlega przywróceniu.

Uwaga: Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze działania której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku.

Informacje dodatkowe:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego kandydat na ławnika może uzyskać w Sądzie Okręgowym w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego 41 340 23 03.
 2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 4. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 5. Wzór karty zgłoszeniowej na ławnika sądowego oraz wzory innych dokumentów dołączanych do karty zgłoszeniowej można pobrać ze strony internetowej: http://bip.smykow.pl/category/wybory-lawnikow /(zakładka wybory) lub otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Smyków, Smyków 91 (pok. Nr 9)
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 37 39 181 wew. 52 (Obsługa Rady Gminy).

 

Przewodnicząca Rady Gminy Smyków

/-/ Danuta Jarek

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika-1

osw-kandydata-przestepstwo

osw-kandydata-wladza-rodzicielska


10 czerwca 2019, 10:04

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2019 10:04