A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 150/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.4 stycznia 2021, 14:26

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 14:26


Uchwała Nr 149/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.


4 stycznia 2021, 14:22

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 14:23


Uchwała Nr 148/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie: przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Smyków na lata 2021 – 2025”


4 stycznia 2021, 14:20

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 14:20


Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

                                                     


4 stycznia 2021, 14:18

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 14:18


UCHWAŁA NR 146/XVIII/2020 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 grudnia 2020r.w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Smyków na lata 2021-2025

 


4 stycznia 2021, 13:59

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 13:59


UCHWAŁA NR 145/XVIII/2020 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2021 rok


4 stycznia 2021, 13:48

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 13:48


UCHWAŁA Nr 144/XVIII/2020 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2021 rok

                                                      

                                                    

    


4 stycznia 2021, 13:37

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 13:37


Uchwała Nr 143/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

                                                        


4 stycznia 2021, 13:27

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 13:38


Uchwała Nr 142/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2021 rok

                                                                                                                                                                                                                                                                       


4 stycznia 2021, 13:17

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 13:19


Uchwała Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032


4 stycznia 2021, 13:11

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2021 13:11


Uchwała Nr 140/XVII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


3 listopada 2020, 14:21

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2020 14:21


Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2020-2032


3 listopada 2020, 14:19

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2020 14:19


Uchwała Nr 138/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody


7 września 2020, 12:57

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:57


Uchwała Nr 137/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków


7 września 2020, 12:55

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:55


Uchwała Nr 136/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2020/2021


7 września 2020, 12:54

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:56


Uchwała Nr 135/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


7 września 2020, 12:52

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:52


Uchwała Nr 134/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Smyków


7 września 2020, 12:51

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:51


Uchwała Nr 133/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego


7 września 2020, 12:49

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 13:00


Uchwała Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


7 września 2020, 12:47

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:47


Uchwała Nr 131/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2020 – 2032


7 września 2020, 12:46

Elżbieta Sosnowska

7 września 2020 12:46


Uchwała Nr 130/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej


22 lipca 2020, 12:13

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:13


UCHWAŁA Nr 129/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie.


22 lipca 2020, 12:12

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:12


Uchwała Nr 128/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


22 lipca 2020, 12:11

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:11


Uchwała Nr 127/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2020-2030


22 lipca 2020, 12:09

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:09


Uchwała Nr 126/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smyków absolutorium tytułu z wykonania budżetu za 2019 rok.


22 lipca 2020, 12:07

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:07


Uchwała Nr 125/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok


22 lipca 2020, 12:04

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:04


Uchwała Nr 124/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Smyków za rok 2019


22 lipca 2020, 11:35

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 11:35


Uchwała Nr 123/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków


5 maja 2020, 13:38

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2020 13:38


Uchwała Nr 122/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Stałych Rady Gminy Smyków


5 maja 2020, 13:37

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2020 13:37


Uchwała Nr 121/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej


5 maja 2020, 13:33

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2020 13:33


Uchwała Nr 120/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Smyków za 2019 rok


5 maja 2020, 13:27

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2020 13:27


Uchwała Nr 119/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


5 maja 2020, 13:25

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2020 12:31


Uchwała Nr 118/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2020 – 2030


5 maja 2020, 13:20

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2020 12:28


Uchwała Nr 117/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2020”


3 kwietnia 2020, 11:26

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:27


Uchwała Nr 116/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”


3 kwietnia 2020, 11:25

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:25


Uchwała Nr 115/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Miedzierzy


3 kwietnia 2020, 11:20

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:20


Uchwała Nr 114/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2019/2020


3 kwietnia 2020, 11:19

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:19


Uchwała Nr 113/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków


3 kwietnia 2020, 11:17

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:17


Uchwała Nr 112/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smyków


3 kwietnia 2020, 11:15

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:15


Uchwała Nr 111/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


3 kwietnia 2020, 11:13

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:13


Uchwała Nr 110/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok


3 kwietnia 2020, 11:11

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:11


Uchwała Nr 109/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Smyków


3 kwietnia 2020, 11:09

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:09


Uchwała Nr 108/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2020 rok


3 kwietnia 2020, 11:07

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:07


Uchwała Nr 107/XIII/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2020 – 2030


3 kwietnia 2020, 11:04

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:04