A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała 239 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

Uchwała 239


22 października 2018, 10:56

Elżbieta Sosnowska

22 października 2018 10:56


Uchwała 238 w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków

Uchwała 238


22 października 2018, 10:53

Elżbieta Sosnowska

22 października 2018 10:53


Uchwała 237 w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Uchwała 237


22 października 2018, 10:51

Elżbieta Sosnowska

22 października 2018 10:51


Uchwała 236 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smyków

Uchwała 236


22 października 2018, 10:48

Elżbieta Sosnowska

31 października 2018 09:08


Uchwała 235 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Smyków oraz zasad ich używania

Uchwała 235 z załącznikami


22 października 2018, 10:47

Elżbieta Sosnowska

22 października 2018 10:47


Uchwała 234 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 234

Zał 1 do uchwały 234

Zał 2 do uchwały 234

Zał 3 do uchwały 234

Zał. 4  do uchwały 234

Zał 5 do uchwały 234


22 października 2018, 10:44

Elżbieta Sosnowska

6 listopada 2018 13:10


Uchwała 233 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018 -2027

Uchwała 233 z zał nr 1

Zał 2 do uchwały 233

Zał 3 do uchwały 233


22 października 2018, 10:40

Elżbieta Sosnowska

22 października 2018 10:40


Uchwała Nr 232/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Smyków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała 232 z załącznikami

Załącznik 1

Załącznik 2


28 września 2018, 09:16

Elżbieta Sosnowska

26 października 2018 11:29


Uchwała Nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza

Uchwała 231 z załącznikami 3 i 4

Załacznik 1 Załacznik 2


28 września 2018, 09:01

Elżbieta Sosnowska

18 kwietnia 2019 14:55


Uchwała Nr 230/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 230 z załącznikami


28 września 2018, 08:43

Elżbieta Sosnowska

28 września 2018 08:44


Uchwała Nr 229/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała 229 z załącznikami


28 września 2018, 08:42

Elżbieta Sosnowska

28 września 2018 08:42


Uchwała Nr 228/XXXIV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały 165/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych

Uchwała 228


11 września 2018, 15:26

Elżbieta Sosnowska

11 września 2018 15:26


Uchwała Nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 227


11 września 2018, 15:22

Elżbieta Sosnowska

11 września 2018 15:22


Uchwała Nr 226/XXXIV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała 226


11 września 2018, 15:20

Elżbieta Sosnowska

11 września 2018 15:20


Uchwała Nr 225/XXXIII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Uchwała 225


11 września 2018, 15:17

Elżbieta Sosnowska

11 września 2018 15:17


Uchwała Nr 224/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków

Uchwała 224


3 lipca 2018, 08:37

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 08:37


Uchwała Nr 223/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków

Uchwała 223


3 lipca 2018, 08:35

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 08:35


Uchwała Nr 222/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielaniandotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobie jej rozliczania i kontroli

Uchwała 222


3 lipca 2018, 08:32

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 08:32


Uchwała Nr 221/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, publicznych oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała 221


3 lipca 2018, 08:29

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 08:29


Uchwała Nr 220/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Przedszkola w Smykowie

Uchwała 220


3 lipca 2018, 08:25

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 08:25


Uchwała Nr 219/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Smyków na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała 219


3 lipca 2018, 08:18

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 08:18


Uchwała Nr 218/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie stanowiącym własność Gminy Smyków na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała 218


2 lipca 2018, 15:25

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 15:25


Uchwała Nr 217/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

Uchwała 217


2 lipca 2018, 15:10

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 15:10


Uchwała Nr 216/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizacje zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych

Uchwała 216


2 lipca 2018, 15:08

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 15:08


Uchwała Nr 215/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 215


2 lipca 2018, 15:05

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 15:05


Uchwała Nr 214/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała 214


2 lipca 2018, 15:01

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 15:01


Uchwała Nr 213/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smyków

Uchwała 213


2 lipca 2018, 14:52

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 14:52


Uchwała Nr 212/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała 212


2 lipca 2018, 14:50

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 14:50


Uchwała Nr 211/XXXII/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała 211


2 lipca 2018, 14:34

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2018 14:34


Uchwała Nr 210/XXXI/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków

Uchwała 210


23 maja 2018, 12:06

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2018 12:06


Uchwała Nr 209/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2017 rok

Uchwała 209


9 kwietnia 2018, 13:31

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2018 11:46


Uchwała Nr 208/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Uchwała 208


9 kwietnia 2018, 13:28

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 13:28


Uchwała Nr 207/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok dla Gminy Smyków

Uchwała 207

Zał do uchwały 207


9 kwietnia 2018, 13:23

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 13:23


Uchwała Nr 206/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016 roku w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

Uchwała 206


9 kwietnia 2018, 13:15

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 13:15


Uchwała Nr 205/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała 205

POŚ GMINA SMYKÓW

Prognoza Gmina Smyków


9 kwietnia 2018, 12:12

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 12:12


Uchwała Nr 204/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Smyków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała 204


9 kwietnia 2018, 12:04

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 12:04


Uchwała Nr 203/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Smyków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała 203


9 kwietnia 2018, 12:01

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 12:01


Uchwała Nr 202/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 202


9 kwietnia 2018, 11:56

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 11:56


Uchwała Nr 201/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała 201


9 kwietnia 2018, 11:55

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 11:55


Uchwała Nr 200/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Królewcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Królewcu

Uchwała 200


20 lutego 2018, 12:48

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 12:48


Uchwała Nr 199/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Miedzierzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Miedzierzy

Uchwała 199


20 lutego 2018, 12:36

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 12:36


Uchwała Nr 198/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Smyków

Uchwała 198


20 lutego 2018, 12:13

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 12:13


Uchwała Nr 197/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2018”

Uchwała 197 z załącznikami


20 lutego 2018, 12:11

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 12:11


Uchwała Nr 196/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10.02.2017r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków

Uchwała 196


20 lutego 2018, 12:05

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 12:06


Uchwała Nr 195/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10.02.2017r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych na terenie Gminy Smyków

Uchwała 195


20 lutego 2018, 11:42

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 11:42


Uchwała Nr 194/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie stanowiący własność Gminy Smyków na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała 194


20 lutego 2018, 11:33

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 11:33


Uchwała Nr 193/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała 193


20 lutego 2018, 11:20

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 11:20


Uchwała Nr 192/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 192 z załącznikami


20 lutego 2018, 11:11

Anna Wierzbowska

20 lutego 2018 11:11


Uchwała Nr 191/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała 191 z załącznikami


19 lutego 2018, 13:46

Anna Wierzbowska

19 lutego 2018 13:46