A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rejestr wniosków za 2021 rok

rPrzedmiot wnioskuWniosek wraz z odpowiedzią
1Dotyczy danych statystycznych Gminy Smykówwniosek
2Anulowanywniosek
3Dotyczy audytu wewnętrznegowniosek
4Dotyczy budowy biologicznych oczyszczalni ściekówwniosek
5Dotyczy kanalizacji deszczowej oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacjiwniosek
6Dotyczy kontaktu do Inspektora ochrony danychwniosek
7Dotyczy kwoty wydatkowanej w 2019 i 2020 przez gminę na nauczycieli religiiwniosek
8Dotyczy nagród dla pracowników, budżetu i zadłużenia gminy za 2020 rokwniosek
9Dotyczy prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w 2020wniosek
10Dotyczy środków przeznaczonych na fotowoltaikęwniosek
11 Dotyczy zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarekwniosek
12 Dotyczy informacji na temat udzielenia zamówienia na zadanie „Zagospodarowanie działki nr ewidencji gruntu 580 w miejscowości Wólka Smolana”wniosek
13 Dotyczy zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Smykówwniosek
14 Dotyczy informacji o farmach fotowoltaicznych na terenie gminywniosek
15 Dotyczy informacji na temat odbierania odpadów komunalnych
(gospodarstwa, które nie wypełniły obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, kary nałożona na takich mieszkańców)
wniosek
16 Dotyczy informacji na temat eliminacji glifotasu z żywnościwniosek
17 Dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminywniosek
18 Dotyczy informacji na temat budowy toalet publicznychwniosek
19 Dotyczy wypełnienia ankietywniosek
20 Dotyczy funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminywniosek
21 Dotyczy informacji na temat wniosków składanych przez szkoły z terenu Gminy Smykówwniosek
22 Dotyczy udostępnienia rejestru wydanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholuwniosek
23 Dotyczy liczby uczniów szkół Gminy Smyków, którzy uczęszczają na lekcje etyki i religiiwniosek
24Dotyczy informacji o IOD oraz osobie odpowiedzialnej za KSC oraz audytu stron internetowychwniosek
25 Dotyczy informacji nt. Zespołów Zarządzania Kryzysowegowniosek
26 Dotyczy osób ilości zatrudnionych w UG, oraz ilości osób, które przystąpiły do PPK wniosek
27 Dotyczy środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych zgodnie z uchwałą dotyczącą Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wniosek
28 Dotyczy informacji z zakresu ochrony środowiskawniosek
29 Dotyczy ankiety na temat „Zmowy przetargowe w perspektywie zamawiających”wniosek
30 Dotyczy tematu „Zamówienia publiczne a zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym”wniosek
31 Dotyczy darowizny sprzętu dla placówek przedszkolnych od wydawców edukacyjnychwniosek
32 Dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminywniosek
33 Dotyczy elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminywniosek
34 Dotyczy umów najmu lub dzierżawy z Gminną Instytucją Kulturywniosek
35 Dotyczy finansowania ochrony zabytków ze środków publicznychwniosek
36 Dotyczy informacji:stowarzyszenia twórcze oraz składy komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury podległych organizatorowiwniosek
37 Dotyczy dokumentacji złożonej oferty (średni samochód ratowniczo gaśniczy) wniosek
38 Dotyczy dokumentacji zadania „Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCHY+” 2021”wniosek
39 Dotyczy rozwiązań opartych na zasobach przyrodywniosek
40 Dotyczy sprawozdań przekazywanych do GUS (OS-3 i OS-5)wniosek
41 Dotyczy informacji o środowisku i jego ochroniewniosek
42 Dotyczy Inspektora danychwniosek
43Informacje dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energiiwniosek
44 Dotyczy działań dotyczących promocji szczepieńwniosek
45Dotyczy promocji np składania PIT w najbliższym USwniosek
46 Dotyczy informacji naliczania kar umownychwniosek
47 Dotyczy nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Smykówwniosek
48 Dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepławniosek
49 Dotyczy wydanych decyzji środowiskowych w sprawie źródeł energii odnawialnej wniosek
50 Dotyczy nr. kontaktowych do sołtysów Gminy Smykówwniosek
51 Dotyczy skan protokołów z kontroli technicznych budynków Gminy Smykówwniosek
52 Dotyczy przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK w Miedzierzy”wniosek
53 Dotyczy informacji nt. budżetu gminy, monitorowania jakości powietrza i wycinki drzewwniosek
54 Dotyczy Inspektora Ochrony Danych oraz audytów bezpieczeństwa informacjiwniosek
55
56
57


4 marca 2021, 11:37

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2022 11:46