A+
A-
Poniedziałek, 04 marca 2024 Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rejestr wniosków za 2020 rok

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1. Dotyczy środków ochrony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wniosek
2. Dotyczy przekazania dokumentów z procedury wybory obsługi prawnej dla urzędu w latach 2017-2020 wniosek
3. Dotyczy płatności bezgotówkowych wniosek
4. Dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych wniosek
5. Dotyczy prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu wniosek
6. Dotyczy dostosowania wdrażania procedur ochrony danych osobowych wniosek
7. Dotyczy lokalizacji farm fotowoltaicznych wniosek
8. Dotyczy badania jakości powietrza na terenie gminy wniosek
9. Dotyczy przekazania bądź sprzedaży gruntów lub nieruchomości kościołom lub związkom wyznaniowym w drodze uchwały wniosek
10. Dotyczy aktualnych cen jakie urząd płaci za zakup energii elektrycznej oraz terminu umów za energię wniosek
11. Dotyczy korzystania z usług IOD oraz usług firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji wniosek
12.

1. Dotyczy postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
2. Obowiązujących na terenie gminy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

wniosek
13. Dotyczy przesłania wyników postępowania ofertowego na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy wniosek
14. Dotyczy informacji utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wniosek
15. Dotyczy udziału w badaniu nt. cyberbezpieczeństwa w JsT wniosek
16. Dotyczy przekazania informacji o wyborach Poczcie Polskiej S.A. wniosek
17. Dotyczy umów na opiekę weterynaryjną i wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewniania im opieki wniosek
18. Dotyczy informacji w zakresie udzielonych zamówień publicznych wniosek
19. Dotyczy danych dotyczących energii elektrycznej wniosek
20. Dotyczy zielonego budżetu obywatelskiego wniosek
21. Dotyczy dostępności stron internetowych wniosek
22. Dotyczy systemy EZD wniosek
23. Dotyczy elektromobilności w gminie wniosek
24. Dotyczy zatrudnienia audytora wewnętrznego wniosek
25. Dotyczy wydanych decyzji odnośnie warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych , turbin wiatrowych, farm wiatrowych wniosek
26. Dotyczy wydanych decyzji środowiskowych oraz decyzji odnośnie warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych , turbin wiatrowych, farm wiatrowych, informacje dotyczące MPZP lub studium wniosek
27. Dotyczy ankiety powiązanej z EZD wniosek
28. Dotyczy wydatków na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody i ochrony bakteriologicznej oraz technologii pracy oczyszczalni ścieków wniosek
29. Dotyczy opieki gminy nad zwierzętami bezdomnymi wniosek
30. Dotyczy aplikacji szkół o pozyskanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wniosek
31. Dotyczy wspierania podmiotów gospodarczych w warunkach pandemii wniosek
32. Dotyczy informacji dotyczących corocznych sprawozdań przekazywanych do GUS wniosek
33. Dotyczy sposobów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie wniosek
34. Dotyczy napisów do filmów dodawanych na stronę internetową gminy wniosek
35. Dotyczy informacji nt. wydanych decyzji dotyczących zakazu lub zalecenia odradzające placówkom oświatowym wyjazdów i wyjść poza teren szkoły wniosek
36. Dotyczy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w JST wniosek
37. Dotyczy informacji na temat wykazu mieszkańców, rejestru wyborców, ewidencji ludności wniosek
38. Dotyczy zakupionych środków i materiałów  do walki z wirusem COVID -19 (ilości i kwot oraz certyfikatów) wniosek
39. Dotyczy realizacji zadania w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi a także użytkowymi, które są własnością gminy wniosek
40. Dotyczy podmiotu dostarczającego system informacji prawnej wniosek
41. Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniosek
42. Dotyczy uchwały w sprawie zamykania/otwierania placówek handlowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych wniosek
43. Dotyczy Inspektora Ochrony Danych wniosek
44. Dotyczy certyfikatów na zakupione maseczki i płyny dezynfekujące wniosek
45. Dotyczy farm fotowoltaicznych wniosek
46. Dotyczy pracy zdalnej w urzędzie wniosek
47. Dotyczy inspektora danych osobowych wniosek
48. Dotyczy audytu bezpieczeństwa wniosek
49. Dotyczy opłat za korzystanie z przystanków wniosek
50. Dotyczy firm asenizacyjnych wniosek
51 Dotyczy terenów pod farmy fotowoltaiczne wniosek
52 Dotyczy wielu zagadnień wniosek
53 Dotyczy informacji o sołtysach wniosek

 


30 września 2020, 14:28

Mateusz Kuleta

16 lutego 2021 09:46