A+
A-
Czwartek, 08 grudnia 2022 Marii, Światozara, Makarego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SMYKÓW ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Smyków Raport o stanie Gminy Smyków za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Smyków za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Smyków.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.”

Przewodnicząca Rady
Gminy Smyków
/-/ Danuta Jarek


28 czerwca 2021, 10:14

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2021 12:56