A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nowe wnioski po zmianach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 682) informujemy, iż wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uległy zmianie. W załączeniu aktualne wnioski.


1 kwietnia 2022, 10:47

Elżbieta Sosnowska

1 kwietnia 2022 10:47


Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł


28 marca 2022, 13:30

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2022 13:30


Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy


18 marca 2022, 10:53

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2022 10:57


Informacja jak otrzymać numer PESEL


16 marca 2022, 14:47

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2022 14:47


Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

16 marca rozpoczyna się rejestracja pobytu i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Z kompletem niezbędnych dokumentów należy się zgłosić do Urzędu Gminy Smyków, do pokoju nr 5.
Urząd Gminy Smyków jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Numer PESEL pozwala na znalezienie zatrudnienia, podjęcie nauki, otrzymanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce.
Kto może złożyć wniosek?
Obywatele Ukrainy, którzy:
wjechali na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 24 lutego br. lub później;
posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski z powodu działań wojennych na Ukrainie;
nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy – o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi;
deklarują zamiar pozostania w Polsce.
Wniosek o rejestrację pobytu należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. Pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (niezależnie od daty złożenia wniosku oraz daty przekroczenia granicy z Polską). Na podstawie wniosku o rejestrację pobytu (wypełnionego przez wnioskodawcę albo urzędnika) obywatelowi Ukrainy nadaje się numer PESEL.
Uwaga! Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną, ale nie wjechali na terytorium Polski bezpośrednio, lecz przez inne państwo, na przykład Słowację, Węgry, Rumunię czy Mołdawię, otrzymują numer PESEL na podstawie standardowej procedury dla cudzoziemców i nie są objęci specustawą o uchodźcach.
W załączniku można pobrać specjalny wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Należy go wypełnić w alfabecie łacińskim i złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, będą pobierane odciski palców. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą być obecne podczas składania wniosku, chyba że nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości.
Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):
1 fotografia w formie papierowej, biometryczna zgodna z art. 29 ustawy 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
Uwaga! Załączników do wniosku nie trzeba tłumaczyć na język polski. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku takich dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


16 marca 2022, 08:04

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2022 14:33


ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały można pobrać ze strony internetowej. www.prezydent.pl


8 marca 2022, 10:59

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 12:52


INFORMACJA WOJEWODY DOTYCZĄCA INFORMACJI NA TEMAT ZAPOBIEGANIA PRÓBOM WYKORZYSTANIA UCHODŹCÓW


8 marca 2022, 10:40

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 12:52