A+
A-
Czwartek, 08 grudnia 2022 Marii, Światozara, Makarego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 72 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Miedzierzy oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Miedzierzy

Zarządzenie 72


15 czerwca 2018, 12:09

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2018 12:09


Zarządzenie Nr 71 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Królewcu

Zarządzenie 71


15 czerwca 2018, 11:59

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2018 11:59


Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Smyków, jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Smyków oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 70


15 czerwca 2018, 11:50

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2018 11:50


Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta.

Zarządzenie 69


15 lutego 2018, 10:07

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2018 10:07


Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie 68


5 lutego 2018, 10:57

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 10:57


Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie 67


5 lutego 2018, 10:53

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 10:53


Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Smyków w 2018 roku.


16 stycznia 2018, 11:37

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2018 11:37


Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie 65


4 stycznia 2018, 13:47

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2018 13:47


Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 64


4 stycznia 2018, 12:18

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2018 12:19


Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 63


12 grudnia 2017, 12:07

Elżbieta Sosnowska

12 grudnia 2017 12:07


Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 62


12 grudnia 2017, 12:05

Elżbieta Sosnowska

12 grudnia 2017 12:05


Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu kilometrów przy używaniu pojazdów niebędących własnością pracodawcy na jazdy lokalne

Zarządzenie Nr 61 z załącznikiem


12 grudnia 2017, 11:59

Elżbieta Sosnowska

12 grudnia 2017 11:59


Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 60 z załącznikami


12 grudnia 2017, 11:56

Elżbieta Sosnowska

12 grudnia 2017 11:57


Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z budżetu Gminy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków na 2018 r.

Zarządzenie 59


22 listopada 2017, 11:09

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 11:09


Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 231 o powierzchni 0,08 ha

Zarządzenie 58


22 listopada 2017, 11:03

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 11:03


Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smyków

Zarządzenie 57


22 listopada 2017, 10:58

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 10:58


Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Smyków dotyczących: uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2018 rok wraz z objaśnieniami oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027 wraz z objaśnieniami

Zarządzenie 56


22 listopada 2017, 10:53

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 10:53


Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 55


22 listopada 2017, 10:48

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 10:48


Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniami Wójta Gminy Smyków: Nr 74/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Nr 7/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, oraz 33/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zarządzenie 54


22 listopada 2017, 10:46

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 10:46


Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Smykowie w 2017 r.

Zarządzenie 53


22 listopada 2017, 10:37

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 10:37


Zarządzenie 52/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 52


22 listopada 2017, 10:33

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 10:33


Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu kilometrów przy używaniu pojazdów niebędących własnością pracodawcy na jazdy lokalne.

Zarządzenie Nr 51


30 października 2017, 14:12

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 14:12


Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


30 października 2017, 14:00

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 14:00


Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 49


30 października 2017, 13:54

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 13:54


Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków.

Zarządzenie 48

Zał do Zarządzenia 48


30 października 2017, 13:51

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 13:51


Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 47


30 października 2017, 13:45

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 13:45


Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie rozpoczęcia okresu grzewczego w budynku wielofunkcyjnym i Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie 46


9 października 2017, 15:13

Elżbieta Sosnowska

9 października 2017 15:13


Zarządzenie Nr 45 w sprawie wykonania Uchwały Nr 128/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – kadrowo-finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Smyków

Zarządzenie 45


9 października 2017, 15:10

Elżbieta Sosnowska

9 października 2017 15:10


Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ” Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.”

Zarządzenie 44


9 października 2017, 15:05

Elżbieta Sosnowska

9 października 2017 15:05


Zarządzenie 42/2017 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż tego środka trwałego

Zarządzenie 42


9 października 2017, 15:00

Elżbieta Sosnowska

9 października 2017 15:00


Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie 41

Zał do Zarządzenia 41 – Regulamin Organizacyjny UG

 

 


9 października 2017, 14:44

Elżbieta Sosnowska

9 października 2017 14:46


Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Smyków z dnia 01.09.2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania koparko-ładowarki eksploatowanej przez Gminę Smyków.

Zarządzenie 40


22 września 2017, 11:25

Elżbieta Sosnowska

22 września 2017 11:25


Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie powołania Komisji ustalającej normy zużycia oleju napędowego dla koparko-ładowarki marki JCB 3CX, nr JCB3CX4TA01707851

Zarządzenie 39


22 września 2017, 11:11

Elżbieta Sosnowska

22 września 2017 12:44


Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie

Zarządzenie 38


22 września 2017, 11:04

Elżbieta Sosnowska

22 września 2017 12:45


Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Zespołu Współpracy w celu opracowania Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Zarządzenie 37


22 września 2017, 11:01

Elżbieta Sosnowska

22 września 2017 11:01


Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka trwałego

Zarządzenie 36


22 września 2017, 10:55

Elżbieta Sosnowska

22 września 2017 10:55


Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych

Zarządzenie 35


23 sierpnia 2017, 12:27

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2017 12:27


Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 34


23 sierpnia 2017, 12:09

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2017 12:17


Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie: zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem 24/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2017 roku.

Zarządzenie 33


23 sierpnia 2017, 12:03

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2017 12:03


Zarządzenie Nr 32 /2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli podatkowej

Zarządzenie 32


27 lipca 2017, 12:37

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 12:37


Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 31

zał 1 do 31


27 lipca 2017, 12:34

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 12:34


Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 30

Zał 1 do 30

Zał 2 do 30


27 lipca 2017, 12:16

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 12:30


Zarządzenie Nr 29a /2017 w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie 29a

Zał 1


27 lipca 2017, 12:02

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 12:07


Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie zakończenia okresu grzewczego w budynku wielofunkcyjnym i Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie 29


27 lipca 2017, 11:59

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 11:59


Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie 28


27 lipca 2017, 11:56

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 11:56


Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu kilometrów przy użyciu pojazdów niebędących własnością pracodawcy na jazdy lokalne.

Zarządzenie 27


2 czerwca 2017, 14:45

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 14:51


Zarządzenie 26/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 26


2 czerwca 2017, 14:37

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 14:37


Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie 25


2 czerwca 2017, 14:35

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 14:35


Zarządzenie 24/2017 w sprawie: zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2010 roku.

Zarządzenie 24


2 czerwca 2017, 14:30

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 14:51


Zarządzenie 23/2017 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie 23


2 czerwca 2017, 13:53

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 13:53


Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie 22


2 czerwca 2017, 13:50

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 13:50


Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 21


2 czerwca 2017, 13:45

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 13:46


Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków

Zarządzenie 20


2 czerwca 2017, 13:44

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2017 13:44


Zarządzenie 19/2017 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Smyków na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie 19


27 marca 2017, 15:03

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2017 15:04


Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych

Zarządzenie 18


27 marca 2017, 14:57

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2017 08:39


Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 17


27 marca 2017, 14:55

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2017 14:57


Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na organizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie 16


27 marca 2017, 14:53

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2017 14:56


Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zarządzenie 15


27 marca 2017, 14:49

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2017 14:56


Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 14


27 marca 2017, 14:40

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2017 14:40


Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 13


27 marca 2017, 14:37

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2017 14:37


Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie 12


13 marca 2017, 10:58

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:58


Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 11


13 marca 2017, 10:56

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:56


Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Smyków do oddania w najem

Zarządzenie 10


13 marca 2017, 10:41

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:41


Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych

Zarządzenie 9


13 marca 2017, 10:28

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:28


Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Zarządzenie 8


13 marca 2017, 10:19

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:19


Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku

Zarządzenie 7


13 marca 2017, 10:06

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:06


Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta

Zarządzenie 6


13 marca 2017, 10:00

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 10:00


Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków Budżetu Gminy Smyków na 2017 rok wg uchwały budżetowej

Zarządzenie 5


13 marca 2017, 09:56

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:56


Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 4


13 marca 2017, 09:47

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:47


Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Smyków Nr 34/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie

Zarządzenie nr 3


13 marca 2017, 09:40

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:40


Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do przenoszenia akt stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Zarządzenie nr 2


13 marca 2017, 09:35

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:35


Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnycha

Zarzadzenie nr 1


13 marca 2017, 08:59

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 08:59