A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy zadania: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego dla zadań inwestycyjnego polegającego na wymianie budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 o wymiarach ok. 15,6 m x 5,4 m i nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną o wym. 30×62 m w Smykowie przy boisku Orlik w Smykowie.


19 października 2022, 12:00

Elżbieta Sosnowska

19 października 2022 12:00


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy zadania:Opracowanie projektu budowlanego na adaptację części istniejącego budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+


20 czerwca 2022, 14:41

Elżbieta Sosnowska

20 czerwca 2022 14:41


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia i diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”


9 czerwca 2022, 21:47

Mateusz Kuleta

10 czerwca 2022 17:31


Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w części istniejącego budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+ aktualizacja


12 maja 2022, 12:56

Elżbieta Sosnowska

12 maja 2022 12:56


Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w części istniejącego budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+


12 maja 2022, 07:56

Elżbieta Sosnowska

12 maja 2022 07:56


Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Opracowanie projektu budowlanego „Rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy, o windę zewn. dla osób niepełnosprawnych”


10 maja 2022, 13:05

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2022 13:05


Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy Smyków, o windę zewn. dla osób niepełnosprawnych”


29 kwietnia 2022, 12:24

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 12:24


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie gminy Smyków”


27 kwietnia 2022, 11:15

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2022 11:15


Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację istniejącego budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+, i w części – Warsztaty Terapii Zajęciowej


27 kwietnia 2022, 08:38

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2022 08:38


Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Opracowanie projektu budowlanego „Rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy, o windę zewn. dla osób niepełnosprawnych”


22 kwietnia 2022, 14:58

Elżbieta Sosnowska

22 kwietnia 2022 14:58


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy – „Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków”


25 marca 2022, 15:07

Elżbieta Sosnowska

25 marca 2022 15:07


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


4 marca 2022, 13:25

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2022 13:27


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2022”


23 lutego 2022, 13:47

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2022 13:47


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewu, świetlic wiejskich w Salacie i Stanowiskach na rok 2022”


13 stycznia 2022, 13:03

Elżbieta Sosnowska

13 stycznia 2022 13:03


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:”Obsługa Urzędu Gminy w Smykowie w zakresie odbioru odpadów komunalnych”


3 grudnia 2021, 13:06

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 13:06


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:„Zakup , dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków”


10 listopada 2021, 13:36

Elżbieta Sosnowska

10 listopada 2021 13:36


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Smyków”


22 października 2021, 12:11

Elżbieta Sosnowska

22 października 2021 12:11


Zbiorcze zestawienie ofert do zadania„Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Smyków”


20 października 2021, 12:09

Elżbieta Sosnowska

20 października 2021 12:09


Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy: „Zakup i montaż serwera do monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Smyków wraz z zakupem i montażem kamer.”


27 lipca 2021, 13:45

Mateusz Kuleta

27 lipca 2021 13:45


Notatka służbowa dotyczy zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”


9 lipca 2021, 09:52

Elżbieta Sosnowska

9 lipca 2021 09:52


Notatka służbowa dotyczy zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”


21 czerwca 2021, 15:28

Elżbieta Sosnowska

21 czerwca 2021 15:28


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie: ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I PIASKU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY


25 maja 2021, 14:26

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2021 14:26


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Zakup i dostawa wodomierzy dla Gminy Smyków”


7 maja 2021, 00:13

Mateusz Kuleta

7 maja 2021 00:13


Notatka służbowa dotyczy udzielenia zamówienia na zadanie: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – wszystkie branże” podczas realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest „Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, gmina Smyków, z programu rządowego „Maluchy+” 2021″.


20 kwietnia 2021, 15:35

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 15:35


Notatka służbowa dotyczy udzielenia zamówienia na zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych jakimi są: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie – etap V Piaski Królewieckie (część południowa) i etap VI – Smyków (część południowa) – Ostre Górki”.


8 kwietnia 2021, 23:13

Mateusz Kuleta

8 kwietnia 2021 23:18


Notatka służbowa dotyczy udzielenia zamówienia na zadanie: „Opracowanie projektu budowlanego „Budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim”, działka nr 552, miejscowość Przyłogi.


1 kwietnia 2021, 11:10

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:10


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2021 roku”


18 marca 2021, 14:48

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2021 14:51


Notatka służbowa dotyczy udzielenia zamówienia na zadanie: Zagospodarowanie działki nr ewidencji gruntu 580 w miejscowości Wólka Smolana”. Projekt zagospodarowania przestrzeni pod kontekstem tematycznym z lokalizacją atrakcji”


3 lutego 2021, 14:49

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2021 14:49


Notatka służbowa dotyczy udzielenia zamówienia na zadanie: Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego, opinii urbanistycznej” w 2021 roku


3 lutego 2021, 11:56

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2021 11:56


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości


2 lutego 2021, 12:47

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2021 12:47


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewu, świetlic wiejskich w Salacie i Stanowiskach na rok 2021”


20 stycznia 2021, 14:51

Mateusz Kuleta

20 stycznia 2021 14:51


Notatka służbowa dotyczy zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej nr 382005T do drogi powiatowej nr 0459T w miejsc. Miedzierza.


11 stycznia 2021, 10:07

Elżbieta Sosnowska

11 stycznia 2021 10:07


Notatka służbowa dotyczy zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej nr 382005T do drogi powiatowej nr 0459T w miejsc. Miedzierza.


11 stycznia 2021, 10:05

Elżbieta Sosnowska

11 stycznia 2021 10:05


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2011”


21 grudnia 2020, 15:15

Elżbieta Sosnowska

21 grudnia 2020 15:15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Smyków w 2021r.”


21 grudnia 2020, 15:13

Elżbieta Sosnowska

21 grudnia 2020 15:13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO


4 grudnia 2020, 14:24

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2020 14:24


Notatka służbowa dotyczy udzielenia zamówienia na zadanie: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego” podczas realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie- etap IV Adamów, Piaski Królewieckie część północna”


3 grudnia 2020, 11:42

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2020 11:42


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania:„Zakup sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków”


19 października 2020, 10:56

Elżbieta Sosnowska

19 października 2020 10:56


Notatka służbowa dotyczy zadania Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego Smyków GT-1 dla udokumentowania wód termalnych w gminie Smyków”


9 lipca 2020, 08:03

Elżbieta Sosnowska

9 lipca 2020 08:03


Notatka służbowa z przeprowadzonej procedury dotyczącej udzielenia zamówienia dotyczy zadania: „Budowa studni głębinowych w miejscowości Adamów, Stanowiska, Miedzierza, obręb geodezyjny Królewiec”


22 maja 2020, 12:32

Elżbieta Sosnowska

22 maja 2020 12:32


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: Wykonanie remontu samochodu pożarniczego Star 266 przy OSP Królewiec


1 kwietnia 2020, 09:08

Elżbieta Sosnowska

22 maja 2020 12:42


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: „Zakup, dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków ”


24 marca 2020, 13:32

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 13:32


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków

Oferta najkorzystniejsza


19 marca 2020, 14:36

Elżbieta Sosnowska

19 marca 2020 14:36


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2020 roku”

Najkorzystniejsza oferta


16 marca 2020, 14:49

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 14:49


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków – Orlik

Najkorzystniejsza oferta


5 marca 2020, 14:07

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2020 14:07


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadania: Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Smyków na lata 2020 -2023

Najkorzystniejsza oferta


4 marca 2020, 12:27

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 12:27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczy zadań: 1 – OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PIASKI KRÓLEWIECKIE GMINA SMYKÓW I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO. 2 – OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA ODPROWADZENIE WÓD POPŁUCZNYCH ZE STACJI UZDATNIANIA WODY DO ROWU NA DZIAŁCE 648 OBRĘB KRÓLEWIEC, BUDOWĘ WYLOTU KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ DO ROWU NA DZIAŁCE 649 OBRĘB KRÓLEWIEC W PIASKACH KRÓLEWIECKICH I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO

Najkorzystniejsza oferta zadanie 1

Najkorzystniejsza oferta zadanie 2


12 lutego 2020, 14:33

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2020 14:33


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2020r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej- środki czystości


15 stycznia 2020, 13:04

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2020 13:04


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Przeglądy i konserwacja urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2020r”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej- konserwacje urządzeń


15 stycznia 2020, 13:01

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2020 13:01


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2020r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – tonery i tusze


15 stycznia 2020, 12:57

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2020 12:57


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2020r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – druki akcydensowe


15 stycznia 2020, 12:54

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2020 12:54


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2020 r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – art. biurowe


15 stycznia 2020, 12:52

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2020 12:52


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2020 roku”

Najkorzystniejsza oferta


2 stycznia 2020, 13:19

Elżbieta Sosnowska

2 stycznia 2020 13:19


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ” Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Smyków w 2020 r.”

Najkorzystniejsza oferta – świadczenie usług weterynaryjnych


2 stycznia 2020, 13:17

Elżbieta Sosnowska

2 stycznia 2020 13:17


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO dotyczy: OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO

Najkorzystniejsza oferta


7 listopada 2019, 07:53

Elżbieta Sosnowska

7 listopada 2019 07:53


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO dotyczy: Doposażenie OSP Królewiec w zestaw: aparaty oddechowe komplet -2 sztuki, czujniki bezruchu 2 sztuki, radiotelefony z ładowarką – 2 sztuki

Najkorzystniejsza oferta


19 września 2019, 07:50

Elżbieta Sosnowska

19 września 2019 07:50


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków w 2019r.”

Zawiadomienie o wyborze sprzęt elektroniczny


5 września 2019, 13:33

Elżbieta Sosnowska

5 września 2019 13:33


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup sprzętu AGD do Świetlic Wiejskich z terenu Gminy Smyków w 2019r.”

Najkorzystniejsza oferta


9 lipca 2019, 15:11

Elżbieta Sosnowska

9 lipca 2019 15:11


Zbiorcze zestawienia ofert „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu i świetlicy wiejskiej w Salacie na sezon grzewczy 2019/2020”

Zestawienie ofert


9 lipca 2019, 09:28

Elżbieta Sosnowska

9 lipca 2019 09:28


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2019

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie


24 kwietnia 2019, 12:47

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2019 12:47


Notatka służbowa z przeprowadzenia procedury dotyczącej zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków.

Notatka służbowa


19 marca 2019, 13:53

Mateusz Kuleta

19 marca 2019 13:53


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Przeglądy i konserwacje urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2019 roku”

Najkorzystniejsza oferta – przegląd i konserwacja urządzeń biurowych będących w użytkowaniu


16 stycznia 2019, 13:48

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2019 13:48


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2019r.”

Najkorzystniejsza oferta – Zakup artykułów biurowych


16 stycznia 2019, 13:46

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2019 13:46


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2019r.”

Najkorzystniejsza oferta – zakup druków akcydensowych


16 stycznia 2019, 13:44

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2019 13:44


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2019r.

Najkorzystniejsza oferta – zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów


16 stycznia 2019, 13:42

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2019 13:42


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2019r.

Najkorzystniejsza oferta – zakup środków czystości


16 stycznia 2019, 13:40

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2019 13:40


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu do 30.000,00 euro na zakup, dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej


15 stycznia 2019, 12:42

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2019 12:42


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000,00 euro na zadanie „Zakup i dostawa wodomierzy dla gminy Smyków”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej


15 stycznia 2019, 12:39

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2019 12:39


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: wykonania bieżących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2019r. i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


21 grudnia 2018, 14:14

Elżbieta Sosnowska

21 grudnia 2018 14:14


Zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu na sezon grzewczy 2018/2019”

Zbiorcze zestawienie ofert


10 lipca 2018, 13:24

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2018 13:24


Notatka służbowa z wyboru oferty dotyczy: Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie gm. Smyków

notatka slużbowa


30 kwietnia 2018, 14:52

Anna Wierzbowska

30 kwietnia 2018 14:52


Notatka służbowa z wyboru oferty dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP z Gminy Smyków

Notatka służbowa z wyboru oferty


20 kwietnia 2018, 09:59

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2018 09:59


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2018”

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA


9 kwietnia 2018, 13:33

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2018 13:33


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadania- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego, opinii urbanistycznej.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


6 kwietnia 2018, 08:00

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2018 08:00


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Dostawę druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2018r.”

najkorzystniejsza oferta


29 grudnia 2017, 12:51

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 12:51


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2018r.”

najkorzystniejsza oferta


29 grudnia 2017, 12:48

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 12:48


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków w 2018r.”

najkorzystniejsza oferta


29 grudnia 2017, 12:44

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 12:44


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2018r.”

najkorzystniejsza oferta


29 grudnia 2017, 12:39

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 12:39


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2018r.”

najkorzystniejsza oferta


29 grudnia 2017, 12:35

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 12:35


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków”.

najkorzystniejsza oferta.


28 grudnia 2017, 11:34

Anna Wierzbowska

28 grudnia 2017 11:34


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2018r.”

Najkorzystniejsza oferta


28 grudnia 2017, 11:30

Anna Wierzbowska

28 grudnia 2017 11:30


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

Najkorzystniejsza oferta


12 grudnia 2017, 13:02

Elżbieta Sosnowska

12 grudnia 2017 13:02


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadania „Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości”

Protokół


11 grudnia 2017, 10:29

Elżbieta Sosnowska

11 grudnia 2017 10:39


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadania ”Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2018 r.”

Protokół


11 grudnia 2017, 10:23

Elżbieta Sosnowska

11 grudnia 2017 10:39


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382006T relacji Salata – Granica Gminy

Protokół


19 października 2017, 13:53

Elżbieta Sosnowska

19 października 2017 13:53


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy – Ogłoszenia o publicznym II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – kotła grzewczego typu KMB-R o mocy 200 kw

Najkorzystniejsza oferta


19 października 2017, 13:49

Elżbieta Sosnowska

19 października 2017 14:07


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: Zakup i dostawa wyposażenia sportowego

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


28 sierpnia 2017, 13:47

Elżbieta Sosnowska

28 sierpnia 2017 13:54


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, dotyczy – „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Zawiadomienie o wyborze oferty – POŚ


20 lipca 2017, 15:38

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2017 15:43


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy„Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Królewcu w Gminie Smyków w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


17 lipca 2017, 11:06

Elżbieta Sosnowska

17 lipca 2017 11:06


Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu na sezon grzewczy 2017/2018” – (dotyczy zapytania zamieszczonego w dniu 26.06. 2017 roku.)

Informacja

 


10 lipca 2017, 14:30

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 14:56


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


3 lipca 2017, 09:45

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2017 09:45


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Zakup, dostawę wodomierzy dla Gminy Smyków

zawiadomienie


6 marca 2017, 09:31

Anna Wierzbowska

6 marca 2017 09:31


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2017r.

zawiadomienie


21 lutego 2017, 14:53

Anna Wierzbowska

21 lutego 2017 14:53


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu dróg gminnych

protokól


8 lutego 2017, 08:17

Anna Wierzbowska

8 lutego 2017 08:17


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Usługę przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2017r.

zawiadomienie – usluga przegladow i konserwacji


3 stycznia 2017, 08:11

Anna Wierzbowska

3 stycznia 2017 08:11


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2017 r.

zawiadomienie – dostawa materialow tuszy i tonerow


3 stycznia 2017, 08:09

Anna Wierzbowska

3 stycznia 2017 08:09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2017r.

zawiadomienie-artukuly biurowe


29 grudnia 2016, 14:07

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2016 14:07


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków w 2017r.

zawiadomienie-srodki czystosci


29 grudnia 2016, 14:06

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2016 14:06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na : Dostawę druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2017r.

zawiadomienie-druki akcydensowe


29 grudnia 2016, 14:03

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2016 14:03


Protokół z otwarcia ofert na : Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych obiektów małej architektury – placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscach publicznych

Protokół z otwarcia


27 grudnia 2016, 13:57

Anna Wierzbowska

27 grudnia 2016 13:57


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2017r.

zawiadomienie


23 grudnia 2016, 11:12

Anna Wierzbowska

23 grudnia 2016 11:12


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na : Usługę przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2017r.

informacja o unieważnieniu


16 grudnia 2016, 17:27

Anna Wierzbowska

16 grudnia 2016 17:27


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na : Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2017r.

Informacja o unieważnieniu


16 grudnia 2016, 17:23

Anna Wierzbowska

16 grudnia 2016 17:23


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na : Zakup, dostawę sprzętu biurowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

Zawiadomienie o unieważnieniu


6 grudnia 2016, 15:07

Anna Wierzbowska

6 grudnia 2016 15:07