A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Smyków, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Smyków

Uchwała Nr 106


8 stycznia 2020, 15:21

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 11:05


UCHWAŁA NR 105/XII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 GRUDNIA 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr 105


8 stycznia 2020, 15:18

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:18


Uchwała Nr 104/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Uchwała Nr 104


8 stycznia 2020, 15:17

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:17


UCHWAŁA NR 103/XII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 103


8 stycznia 2020, 15:15

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:15


UCHWAŁA NR 102/XII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2020 rok

Uchwała Nr 102


8 stycznia 2020, 15:12

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:12


UCHWAŁA Nr 101/XII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2020 rok

Uchwała Nr 101


8 stycznia 2020, 15:10

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:12


Uchwała Nr 100/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2020 rok

Uchwała Nr 100


8 stycznia 2020, 15:07

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:13


Uchwała Nr 99/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2020-2030

Uchwała Nr 99


8 stycznia 2020, 15:04

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:13


Uchwała Nr 98/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 98


8 stycznia 2020, 15:00

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 15:14


Uchwała Nr 97/XII/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2025

Uchwała Nr 97


8 stycznia 2020, 14:51

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2020 14:51


UCHWAŁA NR 96/XI/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 12 grudnia 2019 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr 96


18 grudnia 2019, 13:41

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:41


Uchwała Nr 95/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/X/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 95


18 grudnia 2019, 13:40

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:40


UCHWAŁA Nr 94/XI/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 94


18 grudnia 2019, 13:39

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:39


UCHWAŁA Nr 93/XI/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 93


18 grudnia 2019, 13:37

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:37


Uchwała Nr 92/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019r w sprawie: zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 92


18 grudnia 2019, 13:35

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:35


Uchwała Nr 91/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 91


18 grudnia 2019, 13:33

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:33


Uchwała Nr 90/XI/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2025

Uchwała Nr 90


18 grudnia 2019, 13:32

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:32


Uchwała Nr 89/XI/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

Uchwała Nr 89


18 grudnia 2019, 13:29

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:29


Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

Uchwała Nr 88


18 grudnia 2019, 13:27

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 13:27


Uchwała Nr 87/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 48/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków

Uchwała Nr 87


18 listopada 2019, 15:28

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:28


Uchwała Nr 86/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 86


18 listopada 2019, 15:26

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:26


Uchwała Nr 85/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia13 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków

Uchwała Nr 85


18 listopada 2019, 15:24

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:24


Uchwała Nr 84/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 84


18 listopada 2019, 15:20

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:20


Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 83


18 listopada 2019, 15:19

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:19


Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr 82


18 listopada 2019, 15:17

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2019 09:32


Uchwała Nr 81/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 81


18 listopada 2019, 15:03

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:03


Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2025

Uchwała Nr 80


18 listopada 2019, 15:01

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:01


Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków

Uchwała Nr 79.


7 października 2019, 13:44

Elżbieta Sosnowska

7 października 2019 13:44


Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich

Uchwała Nr 78.


7 października 2019, 13:34

Elżbieta Sosnowska

7 października 2019 13:34


Uchwała Nr 77/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała Nr 77.


7 października 2019, 13:19

Elżbieta Sosnowska

7 października 2019 13:26


Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ w Smykowie

Uchwała Nr 76


7 października 2019, 13:14

Elżbieta Sosnowska

7 października 2019 13:15


Uchwała Nr 75/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 75


7 października 2019, 13:07

Elżbieta Sosnowska

7 października 2019 13:07


Uchwała Nr 74/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Uchwała 74 i zał 1

Zał 2 i 3 do uchwały 74


7 października 2019, 13:05

Elżbieta Sosnowska

7 października 2019 13:05


UCHWAŁA Nr 73/VIII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania Gminie Mniów zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Smyków do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach

Uchwała Nr 73


2 września 2019, 14:55

Elżbieta Sosnowska

2 września 2019 14:55


UCHWAŁA Nr 72/VIII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Uchwała Nr 72


2 września 2019, 14:47

Elżbieta Sosnowska

2 września 2019 14:47


UCHWAŁA Nr 71/VIII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

Uchwała Nr 71


2 września 2019, 14:27

Elżbieta Sosnowska

2 września 2019 14:27


UCHWAŁA Nr 70/VIII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 70


2 września 2019, 14:24

Elżbieta Sosnowska

2 września 2019 14:24


UCHWAŁA Nr 69/VIII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Uchwała Nr 69


2 września 2019, 13:32

Elżbieta Sosnowska

2 września 2019 13:32


UCHWAŁA Nr 68/VII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Stałych Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 68


10 lipca 2019, 09:09

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 09:09


UCHWAŁA Nr 67/VII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zajęcia stanowiska wobec zarzutu naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Uchwała Nr 67


10 lipca 2019, 09:07

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 09:07


UCHWAŁA Nr 66/VII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 66


10 lipca 2019, 09:06

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 09:06


UCHWAŁA NR 65/VII/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 26 czerwca 2019r w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29.12.2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2016-2020

Uchwała Nr 65


10 lipca 2019, 09:04

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 09:04


Uchwała Nr 64/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr 64

Zał do uchwały Nr 64


10 lipca 2019, 09:02

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 09:02


Uchwała Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 63


10 lipca 2019, 08:57

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 08:57


Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 62


10 lipca 2019, 08:50

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 08:50


Uchwała Nr 61/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Uchwała Nr 61 z zał 1,2

Zał Nr 3 do uchwały Nr 61


10 lipca 2019, 08:25

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 08:27


Uchwała Nr 60/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smyków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr 60


10 lipca 2019, 08:21

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 08:21


Uchwała Nr 59/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 59


10 lipca 2019, 08:19

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 08:19


Uchwała Nr 58/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Smyków za rok 2018

Uchwała Nr 58


10 lipca 2019, 08:15

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2019 08:16


Uchwała Nr 57/VI/2019 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na uchwałę NR 120/XIV/2012Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich

Uchwała Nr 57


7 maja 2019, 15:22

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:22


Uchwała Nr 56/VI/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 56


7 maja 2019, 15:19

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:19


Uchwała Nr 55/VI/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku, w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 55


7 maja 2019, 15:15

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:15


Uchwała Nr 54/VI/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr 54


7 maja 2019, 15:12

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:12


Uchwała Nr 53/VI/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr 53


7 maja 2019, 15:07

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:07


Uchwała Nr 52/VI/2019 w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała Nr 52


7 maja 2019, 15:05

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:05


Uchwała Nr 51/VI/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Smyków

Uchwała Nr 51


7 maja 2019, 15:03

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:03


Uchwała Nr 50/VI/2019 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Smyków za 2018 rok

Uchwała Nr 50


7 maja 2019, 15:00

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 15:00


Uchwała Nr 49/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Uchwała Nr 49


7 maja 2019, 14:49

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 14:49


Uchwała Nr 48/VI/2019 w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków

Uchwała Nr 48


7 maja 2019, 14:46

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 14:47


Uchwała Nr 47/VI/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 47


7 maja 2019, 14:43

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 14:43


Uchwała Nr 46/VI/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Uchwała Nr 46


7 maja 2019, 14:42

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2019 14:42


Uchwała Nr 45/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wólka Smolana

Uchwała 45


7 marca 2019, 13:35

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:35


Uchwała Nr 44/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Trawniki

Uchwała 44


7 marca 2019, 13:34

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:34


Uchwała Nr 43/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stanowiska

Uchwała 43


7 marca 2019, 13:33

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:33


Uchwała Nr 42/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smyków

Uchwała 42


7 marca 2019, 13:32

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:32


Uchwała Nr 41/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Salata

Uchwała 41


7 marca 2019, 13:31

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:31


Uchwała Nr 40/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przyłogi

Uchwała 40


7 marca 2019, 13:30

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:30


Uchwała Nr 39/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miedzierza

Uchwała 39


7 marca 2019, 13:27

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:27


Uchwała Nr 38/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Matyniów

Uchwała 38


7 marca 2019, 13:25

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:25


Uchwała Nr 37/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Królewiec

Uchwała 37


7 marca 2019, 13:23

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:23


Uchwała Nr 36/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kozów

Uchwała 36


7 marca 2019, 13:22

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:22


Uchwała Nr 35/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cisownik

Uchwała 35


7 marca 2019, 13:21

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:21


Uchwała Nr 34/V/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Adamów

Uchwała 34


7 marca 2019, 13:19

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:19


Uchwała Nr 33/V/2019 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała 33


7 marca 2019, 13:17

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:17


Uchwała Nr 32/V/2019 w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2019″

Uchwała 32


7 marca 2019, 13:11

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:11


Uchwała Nr 31/V/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków

Uchwała 31


7 marca 2019, 13:08

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:08


Uchwała Nr 30/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie stanowiącym własność Gminy Smyków na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała 30


7 marca 2019, 13:05

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:05


Uchwała Nr 29/V/2019 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała 29


7 marca 2019, 13:03

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:03


Uchwała Nr 28/V/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała 28


7 marca 2019, 12:53

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 12:53


Uchwała Nr 27/V/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Uchwała 27

Zał 1 i 2 do uchwały 27

Zał 3 do uchwały 27


7 marca 2019, 12:08

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 12:08


Uchwała Nr 26/IV/2018 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Uchwała Nr 26


27 grudnia 2018, 13:16

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 13:16


Uchwała Nr 25/IV/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr 25


27 grudnia 2018, 13:10

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 13:14


Uchwała Nr 24/IV/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr 24


27 grudnia 2018, 13:05

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 13:05


Uchwała Nr 23/IV/2018 w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2019 rok

Uchwała Nr 23


27 grudnia 2018, 13:02

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 13:02


Uchwała Nr 22/IV/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2019 rok

Uchwała Nr 22


27 grudnia 2018, 12:59

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:59


Uchwała Nr 21/IV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczania

Uchwała Nr 21


27 grudnia 2018, 12:50

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:50


Uchwała Nr 20/IV/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Uchwała Nr 20


27 grudnia 2018, 12:22

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:22


Uchwała Nr 19/IV/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

Uchwała Nr 19


27 grudnia 2018, 12:19

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:19


Uchwała Nr 18/IV/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2019 rok

Uchwała Nr 18 z zał 1 i 2

Zał Nr 3

Zał Nr 4

Zał Nr 5

Zał Nr 6

Zał Nr 7

Zał Nr 8

Zał Nr 9


27 grudnia 2018, 12:16

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:16


Uchwała Nr 17/IV/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2019-2029

Uchwała Nr 17


27 grudnia 2018, 12:12

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:12


Uchwała Nr 16/IV/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Uchwała Nr 16


27 grudnia 2018, 12:10

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:10


Uchwała Nr 15/IV/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 15


27 grudnia 2018, 12:06

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:06


Uchwała Nr 14/IV/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała Nr 14


27 grudnia 2018, 12:05

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 12:05


Uchwała Nr 13/III/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr 13


17 grudnia 2018, 09:59

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 09:59


Uchwała Nr 12/III/2018 w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr 12


17 grudnia 2018, 09:56

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 09:57


Uchwała Nr 11/III/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 11


17 grudnia 2018, 09:51

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 09:55


Uchwała Nr 10/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXXV/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza.

Uchwała Nr 10

Zał. 1

Zał. 2


17 grudnia 2018, 09:44

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 09:48


Uchwała Nr 9/III/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr 9


17 grudnia 2018, 09:42

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 09:42


Uchwała Nr 8/II/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela wchodzącego w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast

Uchwała Nr 8


6 grudnia 2018, 14:55

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:55


Uchwała Nr 7/II/2018 w sprawie określenia zryczałtowanych miesięcznych diet przysługującym Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 7


6 grudnia 2018, 14:53

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:53


Uchwała Nr 6/II/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 6


6 grudnia 2018, 14:50

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:50


Uchwała Nr 5/II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smyków

Uchwała Nr 5


6 grudnia 2018, 14:46

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:46


Uchwała Nr 4/II/2018 w sprawie powołania składu Komisji stałych Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 4


6 grudnia 2018, 14:44

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:44


Uchwała Nr 3/II/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 3


6 grudnia 2018, 14:42

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:42


Uchwała Nr 2/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 2


26 listopada 2018, 14:28

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2018 14:28


Uchwała Nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Smyków

Uchwała Nr 1


26 listopada 2018, 14:26

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2018 14:26