A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

UCHWAŁA NR 262/XL/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Smyków


23 listopada 2022, 15:17

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2022 15:17


UCHWAŁA NR 261/XL/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków


23 listopada 2022, 15:14

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2022 15:14


UCHWAŁA NR 260/XL/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 86/X/2019 rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


23 listopada 2022, 15:11

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2022 15:14


Uchwała Nr 259/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku”.


18 listopada 2022, 15:13

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 15:13


Uchwała Nr 258/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


18 listopada 2022, 15:11

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 15:11


Uchwała Nr 257/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia


18 listopada 2022, 15:06

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 15:06


Uchwała Nr 256/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 237/XXXIII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym SMYKI w Królewcu.


18 listopada 2022, 15:04

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 15:04


Uchwała Nr 255/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023


18 listopada 2022, 15:03

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 15:03


Uchwała Nr 254/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Statucie „Klub Dziecięcy SMYKI w Królewcu”


18 listopada 2022, 15:01

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 15:01


Uchwała Nr 253/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok


18 listopada 2022, 14:59

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 14:59


Uchwała Nr 252/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 135/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


18 listopada 2022, 14:54

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 14:54


Uchwała Nr 251/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


18 listopada 2022, 14:52

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 14:52


Uchwała Nr 250/XXXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022-2033


18 listopada 2022, 14:50

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2022 14:50


Uchwała Nr 249/XXXVII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 27 października 2022 roku


28 października 2022, 13:00

Elżbieta Sosnowska

28 października 2022 13:00


Uchwała Nr 248/XXXVII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 27 października 2022 roku


28 października 2022, 12:55

Elżbieta Sosnowska

28 października 2022 12:56


Uchwała Nr 247/XXXVII/2022 z dnia 07 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


13 października 2022, 13:01

Mateusz Kuleta

13 października 2022 13:01


Uchwała Nr 246/XXXVII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 07 października 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022-2033


13 października 2022, 12:57

Mateusz Kuleta

13 października 2022 12:57


UCHWAŁA RADY GMINY SMYKÓW z dnia 22 września 2022 r. NR 245/XXXVI/2022 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Smyków.


28 września 2022, 10:23

Elżbieta Sosnowska

28 września 2022 10:23


UCHWAŁA RADY GMINY SMYKÓW z dnia 22 września 2022 r. NR 244/XXXVI/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków


28 września 2022, 10:21

Elżbieta Sosnowska

28 września 2022 11:56


UCHWAŁA RADY GMINY SMYKÓW z dnia 22 września 2022 r. NR 243/XXXVI/2022 w sprawie zmian w Statucie „Klub Dziecięcy SMYKI w Królewcu”


28 września 2022, 10:19

Elżbieta Sosnowska

28 września 2022 10:19


UCHWAŁA RADY GMINY SMYKÓW z dnia 22 września 2022 r. NR 242/XXXVI/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


28 września 2022, 10:14

Elżbieta Sosnowska

28 września 2022 10:14


Uchwała Nr 241/XXXVI/2022Rady Gminy Smyków z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022-2033


28 września 2022, 10:11

Elżbieta Sosnowska

28 września 2022 10:11


UCHWAŁA NR 240/XXXIV/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2022 rok


20 lipca 2022, 10:12

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2022 10:12


UCHWAŁA NR 239/XXXIV/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


20 lipca 2022, 10:08

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2022 10:08


UCHWAŁA NR 238/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Smyków na 2022r.


1 lipca 2022, 13:06

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 13:06


UCHWAŁA NR 237/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym SMYKI w Królewcu.1 lipca 2022, 13:03

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 13:03


UCHWAŁA NR 236/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji


1 lipca 2022, 12:59

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:59


UCHWAŁA NR 235/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 211/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022r. w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków


1 lipca 2022, 12:57

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:57


UCHWAŁA NR 234/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2022/2023


1 lipca 2022, 12:53

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:53


UCHWAŁA NR 233/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie


1 lipca 2022, 12:51

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:51


UCHWAŁA NR 232/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2022 rok


1 lipca 2022, 12:49

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:49


UCHWAŁA NR 231/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


1 lipca 2022, 12:47

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:47


UCHWAŁA NR 230/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smyków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok


1 lipca 2022, 12:45

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:45


UCHWAŁA NR 229/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok


1 lipca 2022, 12:37

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:37


UCHWAŁA NR 228/XXXIII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Smyków za rok 2021.


1 lipca 2022, 12:34

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 12:34


UCHWAŁA NR 227/XXXII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu oraz nadania Statutu Klubu


15 czerwca 2022, 08:29

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2022 08:29


Uchwała Nr 226/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków


18 maja 2022, 14:51

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2022 12:23


Uchwała Nr 225/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie zmiany w Uchwale Nr 217/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Smyków


18 maja 2022, 14:50

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:50


Uchwała Nr 224/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Smyków za 2021 rok


18 maja 2022, 14:47

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:47


Uchwała Nr 223/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2022 rok


18 maja 2022, 14:44

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:44


Uchwała Nr 222/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


18 maja 2022, 14:42

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:42


Uchwała Nr 221/XXX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2022 rok


29 kwietnia 2022, 08:06

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 08:06


Uchwała Nr 220/XXX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


29 kwietnia 2022, 08:03

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 08:03


Uchwała Nr 219/XXX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2022 rok.


29 kwietnia 2022, 07:52

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 07:52


Uchwała Nr 218/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach


31 marca 2022, 14:25

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:25


Uchwała Nr 217/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Smyków.


31 marca 2022, 14:22

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:22


Uchwała Nr 216/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Smyków na 2022r.


31 marca 2022, 14:20

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:20


Uchwała Nr 215/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie


31 marca 2022, 14:18

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:18


Uchwała Nr 214/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przystąpienia Gminy Smyków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego


31 marca 2022, 14:16

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:16


Uchwała Nr 213/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”


31 marca 2022, 14:13

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:13


Uchwała Nr 212/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2022”


31 marca 2022, 14:07

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:08


Uchwała Nr 211/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków


31 marca 2022, 14:04

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:06


Uchwała Nr 210/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Smyków, za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny


31 marca 2022, 13:55

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:55


Uchwała Nr 209/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

       


31 marca 2022, 13:51

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:51


Uchwała Nr 208/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


31 marca 2022, 13:46

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:46


Uchwała Nr 207/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022-2033


31 marca 2022, 13:43

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:43


Uchwała Nr 206/XXVIII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej


28 stycznia 2022, 13:43

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:25


Uchwała Nr 205/XXVIII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


28 stycznia 2022, 13:29

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:25