A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 204/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.


5 stycznia 2022, 14:29

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:29


Uchwała Nr 203/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Smyków na lata 2021- 2026


5 stycznia 2022, 14:28

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:28


Uchwała Nr 202/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2022 rok


5 stycznia 2022, 14:25

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:25


Uchwała Nr 201/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2022 rok


5 stycznia 2022, 14:21

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:21


Uchwała Nr 200/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Smyków na 2022 rok


5 stycznia 2022, 14:19

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:19


Uchwała Nr 199/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


5 stycznia 2022, 14:18

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:18


Uchwała Nr 198/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021


5 stycznia 2022, 14:16

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:16


Uchwała Nr 197/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


5 stycznia 2022, 14:12

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:12


Uchwała Nr 196/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032


5 stycznia 2022, 14:11

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2022 14:11


Uchwała Nr 195/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Smyków


2 grudnia 2021, 10:25

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 10:25


Uchwała Nr 194/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia zryczałtowanych miesięcznych diet przysługującym Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Smyków.


2 grudnia 2021, 10:22

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 10:22


Uchwała Nr 193/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej


2 grudnia 2021, 10:17

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 10:17


Uchwała Nr 192/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smyków


2 grudnia 2021, 10:16

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 10:16


Uchwała Nr 191/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


2 grudnia 2021, 10:13

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 10:13


Uchwała Nr 190/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.


2 grudnia 2021, 09:54

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 09:54


Uchwała Nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


2 grudnia 2021, 09:53

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 09:53


Uchwała Nr 188/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


2 grudnia 2021, 09:49

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 09:50


Uchwała Nr 187/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032


2 grudnia 2021, 09:48

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 09:48


Uchwała Nr 186/XXV/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


3 listopada 2021, 12:52

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2021 12:52


Uchwała Nr 185/XXV/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


3 listopada 2021, 12:48

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2021 12:48


Uchwała Nr 184/XXV/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032


3 listopada 2021, 12:45

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2021 12:45


UCHWAŁA NR 183/XXIV/2021 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków


22 września 2021, 14:50

Elżbieta Sosnowska

22 września 2021 14:50


Uchwała Nr 182/XXIII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

                                                             


22 lipca 2021, 11:59

Elżbieta Sosnowska

5 października 2021 14:33


Uchwała Nr 181/XXIII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


22 lipca 2021, 11:37

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2021 11:37


Uchwała Nr 180/XXIII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032

                                     


22 lipca 2021, 11:23

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2021 11:23


Uchwała Nr 179/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu


6 lipca 2021, 15:19

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 15:19


Uchwała Nr 178/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


6 lipca 2021, 15:17

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 15:17


Uchwała Nr 177/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2021/2022

 


6 lipca 2021, 14:58

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:58


Uchwała Nr 176/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie.


6 lipca 2021, 14:53

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:53


Uchwała Nr 175/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


6 lipca 2021, 14:50

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:55


Uchwała Nr 174/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021 – 2032


6 lipca 2021, 14:48

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:48


Uchwała Nr 173/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smyków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok


6 lipca 2021, 14:45

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:45


Uchwała Nr 171/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Smyków za rok 2020


6 lipca 2021, 14:32

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:32


Uchwała Nr 170/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę


31 maja 2021, 14:00

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 14:00


Uchwała Nr 169/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Smyków za 2020 rok


31 maja 2021, 13:52

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 14:01


Uchwała Nr 168/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


31 maja 2021, 13:47

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 13:51


Uchwała Nr 167/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków


31 maja 2021, 13:41

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 13:42


Uchwała Nr 166/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/XIV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków


31 maja 2021, 13:38

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 13:38


Uchwała Nr 165/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


31 maja 2021, 13:35

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 13:35


Uchwała Nr 164/XXI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021 – 2032


31 maja 2021, 13:34

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2021 13:34


Uchwała Nr 163/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.


1 kwietnia 2021, 12:06

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 12:06


Uchwała Nr 162/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 r.


1 kwietnia 2021, 12:04

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 12:04


Uchwała Nr 161/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2021”.


1 kwietnia 2021, 12:02

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 12:02


Uchwała Nr 160/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XVIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021


1 kwietnia 2021, 11:58

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:58


Uchwała Nr 159/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Smyków na lata 2020 – 2023”


1 kwietnia 2021, 11:55

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:55


Uchwała Nr 158/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Smyków


1 kwietnia 2021, 11:49

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:49


Uchwała Nr 157/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Smyków na lata 2021 – 2025


1 kwietnia 2021, 11:47

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:47


Uchwała Nr 156/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


1 kwietnia 2021, 11:44

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:44


Uchwała Nr 155/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


1 kwietnia 2021, 11:41

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:41


Uchwała Nr 154/XX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032


1 kwietnia 2021, 11:38

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:38


Uchwała Nr 153/XIX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 02 lutego 2021roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków
4 lutego 2021, 12:30

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 12:30


Uchwała Nr 152/XIX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 02 lutego 2021roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


4 lutego 2021, 12:16

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 12:16


Uchwała Nr 151/XIX/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 02 lutego 2021roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021-2032


4 lutego 2021, 12:13

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 12:13