A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała 190 z załącznikami


3 stycznia 2018, 15:08

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 15:08


Uchwała Nr 189/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Smyków.

Uchwała 189


3 stycznia 2018, 15:04

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 15:04


Uchwała Nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smyków na 2018 rok

Uchwała 188 z załącznikami


3 stycznia 2018, 14:01

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 14:01


Uchwała Nr 187/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Smyków na 2018 rok

Uchwała 187 z załącznikami


3 stycznia 2018, 13:39

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 14:52


Uchwała Nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2018 rok

Uchwała 186 z załącznikami


3 stycznia 2018, 13:33

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 13:33


Uchwała Nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2018-2027

Uchwała 185 z załącznikami


3 stycznia 2018, 13:27

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 13:27


Uchwała Nr 184/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała 184 z załącznikami


3 stycznia 2018, 13:24

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 13:24


Uchwała Nr 183/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała 183 z załącznikami


3 stycznia 2018, 13:14

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 13:14


Uchwała Nr 182/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała 182 z załącznikami


3 stycznia 2018, 13:05

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 13:07


Uchwała Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXIV/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Smyków do kategorii dróg gminnych

Uchwała 181


5 grudnia 2017, 09:50

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 09:53


Uchwała Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała 180


5 grudnia 2017, 09:43

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 09:43


Uchwała Nr 179/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała 179


5 grudnia 2017, 09:03

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 09:03


Uchwała Nr 178/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała 178


5 grudnia 2017, 08:56

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:56


Uchwała Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała 177


5 grudnia 2017, 08:44

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:44


Uchwała Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Smyków na lata 2018-2022

Uchwała 176


5 grudnia 2017, 08:40

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:40


Uchwała Nr 175/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Królewcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Królewcu

Uchwała 175


5 grudnia 2017, 08:34

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:34


Uchwała Nr 174/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Miedzierzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Miedzierzy

Uchwała 174


5 grudnia 2017, 08:28

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:28


Uchwała Nr 173 /XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych

Uchwała 173


5 grudnia 2017, 08:18

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:18


Uchwała Nr 172/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała 172


5 grudnia 2017, 08:09

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:09


Uchwała Nr 171/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała 171


5 grudnia 2017, 08:05

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2017 08:05


Uchwała Nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów: Królewiec, Salata oraz Miedzierza

Uchwała Nr 170


20 września 2017, 13:08

Elżbieta Sosnowska

20 września 2017 13:08


Uchwała Nr 169/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała Nr 169


20 września 2017, 12:59

Elżbieta Sosnowska

20 września 2017 12:59


Uchwała Nr 168/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała 168

Zał 1 do 168

Zał 2 do 168

Zał 3 do 168

Zał 4 do 168

Zał 5 do 168

Zał 6 do 168


20 września 2017, 12:49

Elżbieta Sosnowska

20 września 2017 12:49


Uchwała Nr 167/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała 167 z załącznikami


20 września 2017, 12:36

Elżbieta Sosnowska

20 września 2017 12:47


Uchwała Nr 166/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S-74

Uchwała 166


10 lipca 2017, 11:01

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 11:01


Uchwała Nr 165/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych

Uchwała 165


10 lipca 2017, 10:59

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 10:59


Uchwała Nr164/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała 164 z załącznikami 1, 2

Załączniki 3,4,5 do uchwały 164


10 lipca 2017, 10:56

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 10:56


Uchwała Nr 163/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała 163


10 lipca 2017, 10:52

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 10:52


Uchwała Nr 162/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smyków absolutorium tytułu z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała 162


10 lipca 2017, 10:46

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 10:46


Uchwała Nr 161/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała 161


10 lipca 2017, 10:43

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 10:43


Uchwała Nr 160/XXIV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 4 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

Uchwała nr 160


9 maja 2017, 13:50

Anna Wierzbowska

9 maja 2017 13:50


Uchwała Nr 159/XXIV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr 159


9 maja 2017, 13:46

Anna Wierzbowska

9 maja 2017 13:46


Uchwała Nr 158/XXIV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała nr 158 z załącznikami


9 maja 2017, 13:40

Anna Wierzbowska

9 maja 2017 13:40


Uchwała Nr 157/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Smyków

Uchwała Nr 157 z załącznikiem


23 marca 2017, 10:30

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 10:30


Uchwała Nr 156/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2016 rok

Uchwała Nr 156


23 marca 2017, 10:27

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 10:27


Uchwała Nr 155/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Uchwała Nr 155


23 marca 2017, 10:25

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 10:25


Uchwała Nr 154/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023

Uchwała Nr 154


23 marca 2017, 10:08

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 10:08


Uchwała Nr 153/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 153 z załącznikami


23 marca 2017, 10:01

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 10:01


Uchwała Nr 152/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała Nr 152


23 marca 2017, 09:30

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2017 08:32


Uchwała Nr 151/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała Nr 151


23 marca 2017, 09:24

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2017 08:32


Uchwała Nr 150/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 150 z załącznikami


23 marca 2017, 09:21

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2017 08:33


Uchwała Nr 149/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała Nr 149

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3


23 marca 2017, 09:05

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 09:05


Uchwała Nr 148/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

Uchwała nr 148


17 lutego 2017, 14:51

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 14:51


Uchwała Nr 147/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków

Uchwała nr 147


17 lutego 2017, 14:50

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 14:50


Uchwała Nr 146/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Smyków

Uchwała nr 146


17 lutego 2017, 14:48

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 14:48


Uchwała Nr 145/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych na terenie Gminy Smyków

Uchwała nr 145


17 lutego 2017, 14:46

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 14:46


Uchwała Nr 144/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Smyków

Uchwała nr 144


17 lutego 2017, 14:44

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 14:44


Uchwała Nr 143/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2017”

Uchwała nr 143

Zał nr 1 do uchwały nr 143


17 lutego 2017, 14:42

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 15:05


Uchwała Nr 142/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała nr 142


17 lutego 2017, 14:40

Anna Wierzbowska

12 października 2020 11:43


Uchwała Nr 141/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr 141

Zał nr 1 do uchwały nr 141

Zał nr 2 do uchwały nr 141

Zał nr 3 do uchwały nr 141

Zał nr 4 do uchwały nr 141

Zał nr 5 do uchwały nr 141

Zał nr 6 do uchwały nr 141


17 lutego 2017, 14:02

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 15:26


Uchwała Nr 140/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała nr 140

Zał nr 1 do uchwały nr 140

Zał nr 2 do uchwały nr 140

Zał nr 3 do uchwały nr 140


17 lutego 2017, 14:00

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 15:37


Uchwała Nr 139/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolego

Uchwała nr 139

Zał nr 1 do uchwały nr 139

Zał nr 2 do uchwały nr 139

Zał nr 3 do uchwały nr 139


17 lutego 2017, 13:57

Anna Wierzbowska

17 lutego 2017 15:49