A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest gmina Smyków, jest prowadzony zgodnie art.14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r. poz.406) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz.189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane

i udostępniane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.z 2012r. poz.189).

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Smyków. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie – otwartego dostępu do zawartości rejestu, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Smyków.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowane instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 ze zm) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY-1

wcześniejszy Rejestr dostępny pod linkiem


16 maja 2017, 09:28

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2022 15:13