A+
A-
Czwartek, 08 grudnia 2022 Marii, Światozara, Makarego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rejestr wniosków 2017 r.

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
 1  Dot. sposobu i skutków wykonywania zadania Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

 Wniosek  

2  Dot. utworzenia siłowni zewnętrznych

Wniosek

3 Dot. Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wniosek

4 Dot. liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej Wniosek
5 Wykaz punktów sprzedaży posiadających aktywne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek
6 Dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych Wniosek
7 Dot. montażu systemów solarnych Wniosek
8 Ankieta dot. usuwania azbestu Wniosek
9 Zbiorcze protokoły z oszacowania szkód w budynkach i gospodarstwach z roku 2016 Wniosek
10 Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w 2016 i 2017 roku. Wniosek
11 Dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Wniosek
12 Dot. przekazania dotacji przedmiotowej dla przedszkoli Wniosek
13 Kwestionariusz na temat samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji Wniosek
14 Adresy e-mail jednostek organizacyjnych Wniosek
15 Dot. kosztorysów ofertowych złożonych przez oferentów Wniosek
16 Współpraca z firmą Ekowater Wniosek
17 Obsługa prawna gminy Wniosek
18 Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek
19 Dot. danych z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek
20 Dot. Ochotniczych straży pożarnych Wniosek
21 Dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami Wniosek
22 Dot. usług doradztwa podatkowego Wniosek
23 Obsługa prawna gminy Wniosek
24 Dot. programów komputerowych i aplikacji w gminie Wniosek
25 Powiadomienia SMS Wniosek
26 Dot. przetargu na termomodernizację i remont budynku SP Królewiec Wniosek
27 Dot. serwisów społecznościowych Wniosek
28 Dot. zakupu oprogramowania komputerowego Wniosek

22 listopada 2017, 13:19

Mateusz Kuleta

3 stycznia 2018 09:57