A+
A-
Czwartek, 01 grudnia 2022 Natalii, Eligiusza, Edmunda

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 października 2016 dotyczące warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarządzenie 71 z zał 1

Zał 1 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania


15 marca 2017, 09:00

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2017 09:00


Dostęp do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ).
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Urzędu Gminy Smyków jest udostępniania na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez podmiot obowiązany do udostępnienia, dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy w Smykowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
– przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Smyków, Smyków 91, 26 – 212 Smyków;
– złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Smyków: adres jak powyżej;
– przesłać na numer fax: (0) 41 373 91 81;
– przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@smykow.pl

Wzór_wniosku_o_udostępnienie_informacji_publicznej Gmina Smyków


15 marca 2017, 08:51

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2017 08:53